نظر مشورتی شماره 64/136 مورخ 1393/08/21 کمیسیون عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

شهردار تربت حیدریه طی نامه مورخ 1393/07/23 سوال کرده است، آیا حکم تعطیل محل کسب و پیشه موضوع تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری (مصوب سال 1334) پلمپ محل را نیزدر برمی گیرد؟ پس از بررسی نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:

« با توجه به تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، و خاصه این عبارت که «کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه یا تجارت استفاده کند....»، به نظر می‌رسد که مراد قانونگذار از عبارت تعطیل محل کسب و پیشه، صرفاً سلب انتفاع تجاری از محل فاقد کاربری تجاری است و اقدامات اجرایی نباید مانع از سایر انتفاعات مجاز و قانونی مالکین از محل موضوع حکم شود؛ و از آنجا که ابزاری که در اجرای حکم کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری به کار گرفته می‌شود باید متناسب با هدف مورد نظر باشد، به نظر می‌رسد که اقدام به پلمپ محل که موجب سلب هرگونه انتفاع از آن می‌گردد، نمی تواند مصداق تعطیل محل کسب و پیشه موضوع تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری به شمار آید.»

منبع