ماده 103 قانون استخدام کشوری

به موجب این قانون بجای شورای عالی اداری کشور سازمان امور اداری و استخدامی کشور وابسته به نخست وزیری تأسیس میشود. کلیه اوراق و اسناد و دارائی همچنین مستخدمین شورای عالی اداری کشور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور منتقل می‌شوند. آئین نامه های فعلی شورای عالی اداری کشور تا تصویب آئین‌نامه های مذکور در این قانون مورد عمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.