رای شماره 1020 مورخ 1400/08/19 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ه- ع/ 9903322 شماره دادنامه: 140009970906011020 تاریخ: 19/8/1400

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق العاده کار با اشعه پرتوکاران (اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی) مصوب مجامع شوراها و هیات های امناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- تبصره ماده (55) آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی 3- ماده (109) آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی از تاریخ تصویب

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال 1- دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق العاده کار با اشعه پرتوکاران (اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی) مصوب مجامع شوراها و هیات های امناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- تبصره ماده (55) آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی 3- ماده (109) آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

1- دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق العاده کار با اشعه پرتوکاران (اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی): در انتهای گزارش آمدده است.

2-تبصره ماده 55 آیین‌نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی اعضای هیات علمی:

تبصره- تعیین میزان درصد و نحوه محاسبه فوق العاده کار با اشعه برابر دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت آموزشی وزارت متبوع تدوین و به تصویب هیات امناء خواهد رسید. تا تصویب دستورالعمل مذکور، ضوابط و مقررات قبلی کماکان به قوت خود باقی است.

3- ماده 109 آیین‌نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیر هیات علمی:

ماده 109- قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/01/1368 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن در مورد کارمندان موسسه لازم الاجرا بوده و تغییرات در مفاد آیین‌نامه اجرایی آن با تصویب هیات امناء قابل اجرا است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- بر اساس ماده (13) قانون حفاظت در برابر اشعه، سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان واحد قانونی در جهت حسن اجرای مقررات این قانون، نظارت بر کلیه امور مربوط به حفاظت در برابر اشعه در سطح کشور و بازرسی در زمینه های مزبور را به عهده دارد و مطابق با ماده (21) قانون یادشده کلیه وزارتخانه ها، نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات، سازمانها، شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف اند در اجرای این قانون با واحد قانونی همکاری نمایند. همچنین وفق ماده (22) قانون مزبور، سازمان انرژی اتمی مسئولیت حسن اجرای این قانون را به عهده داشته و مکلف است از طریق تهیه و تدوین ضوابط، مقررات، استانداردها و دستورالعمل های لازم، تدابیر مقتضی را اتخاذ نماید و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این قانون موظف اند وضعیت خود را با مقررات آن (طبق ماده (23) این قانون) منطبق نمایند.

2- «دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و درصد فوق العاده کار با اشعه» از جمله ضوابط و مقرراتی است که سازمان انرژی اتمی در اجرای مواد (20) و (22) قانون حفاظت در برابر اشعه وضع نموده است و تمامی مراکز کار با پرتو در سطح کشور به استثنای مجموعه وزارت بهداشت، در حال اجرای دستورالعمل مصوب واحد قانونی می‌باشند.

3-وزارت بهداشت، «دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق العاده کار با اشعه پرتو کاران (اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی» مصوب مجامع شوراها و هیات های امناء خود را در اجرای تبصره ماده (55) آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و ماده (109) آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی مبنای کار قرار داده است که علیرغم پیشنهاد توقف اجرای دستورالعمل مذکور توسط سازمان انرژی اتمی ایران در سال 1396، این امر تاکنون اجرایی نشده است.

4-بنا به مراتب فوق «دستورالعمل مصوب مجامع شوراها و هیاتهای امنا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی»، تبصره ماده (55) آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و ماده (109) آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی، مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن ها به صورت فوق العاده و خارج از نوبت با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

دادخواست و ضمائم در تاریخ 18/02/1400 به وزارت بهداشت ابلاغ شده که تا زمان تهیه گزارش پاسخی واصل نشده است.

نظر تهیه کننده گزارش:

یکدر خصوص قابلیت طرح

1- دستورالعمل تعیین گروه پرتو کاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق العاده کار با اشعه پرتوکاران (اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی) به همراه 6 دستورالعمل دیگر از طرف وزارت بهداشت تهیه و به موجب نامه شماره 2‌09/1694 د مورخ 08/03/1396 توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع آن وزارت، جهت تصویب به دبیرخانه مجامع و شوراها و هیات امناء ارسال شده است.

2-دستورالعمل های پیشنهادی در اردیبهشت ماه 1396 در دستور کار مشترک دور اول هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار گرفته و در جلسات مختلف به تصویب هر یک از هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی رسیده است. به عنوان نمونه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به موجب بند 9 صورت جلسه مورخ 17/02/1396: «با اجرای دستورالعمل های پرداخت حق فنی، محرومیت از مطب، اشعه و سختی کار کارکنان موسسه و فوق العاده موضوع ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح (پیوست صورتجلسه) از محل منابع مربوط مندرج در بودجه تفصیلی مصوب سالیانه موسسه موافقت» کرده است.

3-همین روند و مراحل در خصوص تصویب تبصره ماده (55) آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و ماده (109) آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، نیز به کار گرفته شده است.

4-از آن جایی که پیشنهادات ارائه شده از سوی مجامع شوراها و هیات های امناء وزارت بهداشت، در نهایت به تصویب هیات امنا دانشگاه ها رسیده و در عمل قابلیت اجرایی پیدا کرده است، بنابراین به نظر می‌رسد استدلال مذکو در رای شماره 3071 مورخ 01/11/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در این فرض ساری و جاری نبوده و مصوبات مورد شکایت به دلیل لازم الاجرا شدن، قابلیت طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان را دارد.

دو- در خصوص ماهیت

1-به موجب مواد 13 و 22 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368، مسئولیت حسن اجرا، نظارت، بازرسی، تهیه و تدوین ضوابط، مقررات، استانداردها و دستورالعمل های لازم و بکارگیری امکانات تخصصی، آموزش و پژوهش و ارائه خدمات به عهده واحد قانونی یعنی سازمان انرژی اتمی ایران گذاشته شده است.

2- مطابق ماده 21 قانون حفاظت در برابر اشعه، «وزارتخانه ها، نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات، سازمان ها و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و نیز کلیه مامورین انتظامی موظفند در اجرای این قانون با واحد قانونی همکاری نمایند.»

3-در ماده 23 قانون تصریح شده است: «... دولت مکلف است آیین‌نامه های مربوطه را بر اساس پیشنهاد واحد قانونی تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این قانون مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای قانون وضعیت خود را با مقررات آن منطبق نمایند.» در تبصره ماده 23 نیز آمده است: «در خصوص موسسات پزشکی کشور آیین‌نامه های مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحد قانونی تهیه و تدوین و پس از تصویب هیات وزیران قابل اجراء خواهد بود.»

4-از طرف دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه شماره 1023 و 1024 مورخ 12/09/1399 مقرر داشته است: «... به موجب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مستثنی شده‌اند لیکن کماکان ملزم به رعایت قوانین خاص می‌باشند، بنابراین قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 و آیین‌نامه های اجرایی آن که از جمله قوانین و مقررات خاص می‌باشد برای دانشگاه ها و مراکز علمی لازم الاجرا است...»

5-با توجه به این که بر اساس قانون حفاظت در برابر اشعه، مسئولیت تهیه و تنظیم دستورالعمل های لازم بر عهده «سازمان انرژی اتمی ایران» است و کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی موظفند در اجرای این قانون با سازمان همکاری نموده و وضعیت خود را با مقررات آن منطبق نمایند و با توجه به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای وحدت رویه شماره 1023 و 1024 مورخ 12/09/1399، قانون حفاظت در برابر اشعه و آیین‌نامه های اجرایی آن را از جمله قوانین و مقررات خاص تلقی کرده و دانشگاه ها را مکلف به تبعیت از آن دانسته است، بنابراین دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق العاده کار با اشعه پرتوکاران، تبصره ماده (55) آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و ماده (109) آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی همگی مصوب هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی کشور، به دلیل خروج از حدود صلاحیت و مغایرت با قانون قابل ابطال به نظر می‌رسد.

6- با توجه به لزوم رعایت نظم اداری و عدم احراز قطعیت تضییع حقوق اشخاص، ضرورتی به اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از تاریخ تصویب مشهود نمی‌باشد.

تهیه کننده گزارش:

محمود فریدونی فرد

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده شماره ه- ع 9903322 به هیات استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پرونده شماره ه- ع 9903322 به هیات استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پرونده در جلسه مورخ 19/7/1400 مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پس از اعلام ختم رسیدگی با اتفاق آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.

رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

نظر به اینکه ماهیت مصوبه معترض عنه، یک پیشنهاد است که از سوی مجامع شوراها و هیات های امناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته و هیات امنا هر یک از دانشگاه ها در خصوص تصویب آن ذی صلاح می‌باشد، در نتیجه تا قبل از تصویب آن توسط هیات امنا هر یک از دانشگاه ها و اعتراض به آن قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

علی اکابری

رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

مستندات قانونی:

قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/01/1368 مجلس شورای اسلامی

ماده 2 - تعاریف

4- «واحد قانونی» در مفهوم «سازمان انرژی اتمی ایران» است.

ماده 3 - شمول مقررات

مقررات این قانون شامل کلیه امور مربوط به حفاظت در برابر اشعه در سطح کشور از جمله موارد زیر می‌باشد:

1 - منابع مولد اشعه 2 - کار با اشعه 3 - احداث، تاسیس، راه اندازی، بهره برداری، ازکاراندازی و تصدی هر واحدی که در آن کار با اشعه انجام شود. 4 - هرگونه فعالیت در رابطه با منابع مولد اشعه شامل واردات و صادرات، ترخیص، توزیع، تهیه، تولید، ساخت، تملک، تحصیل، اکتشاف، استخراج ،حمل و نقل، معاملات، پیمانکاری، نقل و انتقال، کاربرد و یا پس مانداری. 5 - حفاظت کارکنان، مردم و نسلهای آینده به طور کلی و محیط در برابر اثرات زیان آور اشعه.

ماده 13 - واحد قانونی در جهت حسن اجرای مقررات این قانون، نظارت بر کلیه امور مندرج در ماده 3 این قانون و بازرسی در زمینه های مزبور را به عهده دارد.

ماده 14 - دارنده پروانه کسب، شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت مکلفند توصیه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده توسط واحد قانونی و بازرسین مربوطه را به اجراء درآورند.

ماده 20 - به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزایای زیر بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص واحد قانونی و طبق آییننامه های مربوط تعلق می‌گیرد:

1 - کاهش ساعات کار هفتگی تا میزان 25% ساعات کار مقرر برای سایر کارکنان.

2 - افزایش میزان مرخصی استحقاقی سالیانه تا یک ماه در سال برای مدت اشتغال به کار با اشعه. استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه در این گونه موارد در طول هر سال اجباری است.

3 - افزایش مدت خدمت مورد قبول تا یک سال به ازاء هر یک سال کار با اشعه. حداکثر این افزایش تا ده سال و منحصراً از نظر بازخرید، بازنشستگی، ازکارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه قابل احتساب می‌باشد.

4 - پرداخت تا پنجاه درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق العاده کار با اشعه.

تبصره - در مورد بند 2 این ماده به جای استفاده از مرخصی فرد ذینفع می‌تواند درخواست اشتغال در محلی غیر از محیط کار با اشعه بنماید.

ماده 21 - وزارتخانه ها، نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات، سازمان ها و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و نیز کلیه مامورین انتظامی موظفند در اجرای این قانون با واحد قانونی همکاری نمایند.

ماده 22 - واحد قانونی مسئولیت حسن اجرای مقررات این قانون را به عهده داشته و مکلف است با به کار گماردن متخصصین واجد صلاحیت علمی و فنی و از طریق تهیه و تدوین ضوابط، مقررات، استانداردها و دستورالعمل های لازم و بکارگیری امکانات تخصصی، آموزش و پژوهش و ارائه خدمات در سطح علمی پیشرفته روز تدابیر مقتضی را اتخاذ نماید.

ماده 23 - این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء می‌باشد و از تاریخ مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و کان لم یکن تلقی می‌گردد. دولت مکلف است آیین‌نامه های مربوطه را بر اساس پیشنهاد واحد قانونی تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این قانون مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای قانون وضعیت خود را با مقررات آن منطبق نمایند.

تبصره - در خصوص موسسات پزشکی کشور آیین‌نامه های مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحد قانونی تهیه و تدوین و پس از تصویب هیات وزیران قابل اجراء خواهد بود.

آیین‌نامه اداری، استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی (ویرایش نهائی- اردیبهشت 1391)

ماده 55 - به استناد ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه، پرتوکاران اعضای هیات علمی برحسب شغل، میزان پرتوگیری و همچنین احتمال بالقوه پرتوگیری نامتعارف در محیط کار از فوق العاده کار با اشعه استفاده خواهند نمود.

تبصره- تعیین میزان درصد و نحوه محاسبه فوق العاده کار با اشعه برابر دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت آموزشی وزارت متبوع تدوین و به تصویب هیات امناء خواهد رسید. تا تصویب دستورالعمل مذکور، ضوابط و مقررات قبلی کماکان به قوت خود باقی است.

آیین‌نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی (ویرایش نهایی- اردیبهشت 1391)

ماده 109- قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/01/1368 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن در مورد کارمندان موسسه لازم الاجرا بوده و تغییرات در مفاد آیین‌نامه اجرایی آن با تصویب هیات امناء قابل اجرا است.

رای شماره 3071 مورخ 01/11/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (درخواست ابطال تبصره های 4 و 3 بند 3 «دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق العاده کار با اشعه پرتوکاران (اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی)

نظر به این که آنچه مورد شکایت واقع شده است صرفاً یک پیشنهاد است و از مصادیق مقررات موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی شود، بنابراین قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

رای وحدت رویه شماره 1023 و 1024 مورخ 12/09/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

... ثالثاً: به موجب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مستثنی شده‌اند لیکن کماکان ملزم به رعایت قوانین خاص می‌باشند، بنابراین قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 و آیین‌نامه های اجرایی آن که از جمله قوانین و مقررات خاص می‌باشد برای دانشگاه ها و مراکز علمی لازم الاجرا است و مصوبه هیات امناء دانشگاه مبنی بر اینکه مزایای مذکور از تاریخ 1/11/1396 پرداخت گردد با قوانین و مقررات حاکم مغایرت دارد و قابل ترتیب اثر دادن نیست....

دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و درصد فوق العاده کار با اشعه (بازنگری 3) مصوب مرکز نظام ایمنی هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

1-هدف

این دستورالعمل در راستای اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368،آیین‌نامه اجرا یی مصوب 1369، اصلاحیه های مصوب مورخ 15/7/1386 و 1/11/1396 آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل «تعیین درصد عوامل موثر مربوط به شرایط شاغل و محیط کار» مصوب مورخ 18/02/1398 کمیسیون مشترک نمایندگان سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع تبصره 2 اصلاحیه ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه، مصوب جلسه مورخ 1/11/96 هیات وزیران)، به منظور ارائه معیارهای لازم و عوامل موثر جهت تعیین گروه پرتوکاری و درصد فوق العاده کار با اشعه بر مبنای نوع فعالیت، مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی در محیط کار برای افرادی که به طور مستمر و فیزیکی به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، تهیه شده است.

2 - دامنه کاربرد

این دستورالعمل جهت تعیین گروه پرتوکاری و درصد فوق العاده کار با اشعه کلیه پرتوکاران مراکز کار با پرتو در سطح کشور که پروانه یا مجوز فعالیت های پرتوی و هسته ای را از سازمان انرژی اتمی ایران به عنو ان واحد قانونی دریافت نموده اند، کاربرد دارد.

دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق العاده کار با اشعه پرتوکاران (اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی)

در اجرای تبصره ماده 55 آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و ماده 109 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی، هیات امناء تسری قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/01/20 مجلس شورای اسلامی، مفاد آیین‌نامه اجرایی مورخ 1369/02/02 و 1386/07/15 هیات محترم وزیران و اصلاحات بعدی آنها به اعضای هیات علمی و کارمندان غیر هیات علمی موسسه را مورد تاکید قرار داده و مفاد دستورالعمل تعیین گروه پرتو کاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق العاده کار با اشعه پرتوکاران را به شرح ذیل تصویب و تایید نمود:

1- تعاریف

• پرتوکار: شخصی است که حسب وظیفه با منابع مولد اشعه به طور مستمر و فیزیکی در ارتباط باشد.

• شخص مسئول: شخصی است که واجد صلاحیت علمی و فنی و شرایط لازم برای تصدی و نظارت بر کلیه امور مربوط به کار با اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد.

• مسئول فیزیک بهداشت: شخصی است که واجد صلاحیت علمی و فنی بوده و شرایط لازم برای تصدی مسئولیت حفاظت در برابر اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد.

• مسئول فیزیک بهداشت کل: شخصی است که برابر الزامات «ضوابط تعیین مسئول فیزیک بهداشت کل» ابلاغی وزیر، واجد صلاحیت علمی و فنی بوده و شرایط لازم برای تصدی مسئولیت حفاظت در برابر اشعه در موسسه با تفویض اختیارات از سوی بالاترین مقام موسسه باشد.

• قانون: در این دستورالعمل به «قانون حفاظت در برابر اشعه» اطلاق می‌گردد.

• واحد قانونی: در مفهوم «سازمان انرژی اتمی ایران» با مرکزی است که به عنوان واحد قانونی از سوی آن سازمان تفویض گرفته باشد و مسئولیت بررسی و تایید گروه پرتو کاری پرتوکاران هر مرکز کار با اشعه، نظارت بر اجرای مقررات، و استانداردهای مربوطه و پاسخ به استعلام و عنداللزوم صدور مجوز های لازم در حوزه کار بااشعه را پس از طرح در «کمیسیون تبصره ماده 4 قانون» بر عهده دارد.

• کمیسیون تبصره ماده 4 قانون: کمیسیونی است با عضویت در نماینده از واحد قانونی و نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (نماینده معاونت توسعه مدیریت و منابع و نمایندگان معاونت درمان و بهداشت) که مسئولیت بررسی و تایید مجوزهای مربوط را به عهده دارد.

• کمیسیون ماده 20 قانون: کمیسیونی است با عضویت شخص مسئول مرکز، مسئول فیزیک بهداشت مرکز، مدیر منابع انسانی با عناوین مشابه، مسئول فیزیک بهداشت کل و رئیس دانشگاه با نماینده تام الاختیار وی در سطع موسسه تشکیل گردیده و به منظور پیشنهاد تعیین گروه پرتو کاری و سایر استعلامات با واحد قانونی و «کمیسیون تبصره ماده 4 قانون در ارتباط بوده و مسئولیت تعیین درصد و محاسبه فوق العاده کار با اشعه پرتوکاران مطابق این دستورالعمل بر عهده دارد.

تبصره 1 - «کمیسیون ماده 20» قابل تفویض به مرکز با تشخص رئیس موسسه می‌باشد که در این صورت رئیس مرکز و یا نماینده تام الاختبار وی در جلسات حضور پیدا خواهند کرد.

تبصره 2- در مراکزی که دارای فعالیت گسترده کار با اشعه بوده و دارای یک مسئول فیزیک بهداشت کل و چند مسئول فیزیک بهداشت باشند، مسئول فیزیک بهداشت کل عضو «کمیسیون ماده 20 قانون» جهت برقراری فوق العاده کار با اشعه خواهد بود.

تبصره 3- تعاریفی که در این دستورالعمل ذکر نشده باشد، عینا تعاریفی که «کمیسیون تبصره ماده 4 قانون» ارائه نماید، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

2- پرداخت فوق العاده کار با اشعه بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار و حسن انجام کار با اشعه بوده و بر اساس پرتو گیری دوزیمتری فردی تعیین نخواهد شد.

3- پرتوکاران بر حسب نوع شغل و میزان پرتو گیری و احتمال بالقوه پرتوگیری نامتعارف در محیط کار به دو گروه الف و ب تقسیم می‌شوند که مسئولیت تعیین و تایید مصادیق آن با واحد قانونی می‌باشد.

تبصره 1- هر مرکز کار با اشعه، گروه پرتوکاری خود را مطابق فرم شماره 1 (مندرج در پیوست 4) توسط کمیسیون ماده 20 قانون، جهت بررسی و تایید نهایی به واحد قانونی پیشنهاد می‌نماید.

تبصره 2- گروه پرتوکاری و حداکثر تعداد پرتوکاران قابل توجیه در مراکز پزشکی و درمانی بر اساس جدول ارئه شده در پیوست 3 می‌باشد.

تبصره 3- مسئولین فیزیک بهداشت مراکز کاری گروه الف، به عنوان پر تو کار گروه الف و مسئولین فیزیک بهداشت مراکز کاری گروه ب، به عنوان پرتوکار گروه ب محسوب می‌شوند.

تبصره 2- مسئولین فیزیک بهداشت کل در صورتی که 40 درصد از کل مراکز پرتوی تحت پوشش وی، مراکز پرتوی گروه الف باشد، جزء گروه پرتوی الف و گرنه جز گروه پرتوی ب قرار می‌گیرد.

4- به منظور اجرای مفاد 109 آیین‌نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی و تبصره ماده 55 آیین‌نامه اداری استخدامی کارکنان هیات علمی، پس از تایید نهایی گروه پرتو کاری توسط واحد قانونی و به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال دارند، بر حسب مورد مزایای زیر به صورت درصدی از مزایای مندرج در بند 4 ماده 20 قانون تعلق می‌گیرد که بر اساس فرم شماره 2 (پیوست 5) محاسبه می‌شود و مرکز ملزم به پرداخت آن می‌باشد:

الف) به پرتوکاران گروه الف، طبق شرایط زیر و جداول مربوطه اعمال و پرداخت گردد:

-برحسب شرایط کار حداکثر تا 155 امتیاز

-بر حسب تجربه و تبحر در کار با اشعه حداکثر تا 25 امتیاز

-بر حسب داشتن گرایش هسته ای و یا گرایش مرتبط با پرتوها در دوران تحصیل و یا گذراندن دروس فیزیک بهداشت و یا فیزیک پزشکی یا دوره های تخصصی حفاظت در برابر اشعه حداکثر تا 20 امتیاز

- بر حسب به کار بردن وسایل حفاظت در برابر اشعه فردی و وسایل حفاظتی مورد نیاز حداکثر 10 امتیاز

ب) به پرتو کاران گروه ب، طبق شرایط زیر اعمال و پرداخت گردد:

-برحسب شرایط کار حداکثر تا 90 امتیاز

- بر حسب تجربه و تبحر در کار با اشعه حداکثر تا 20 امتیاز

- -بر حسب داشتن گرایش هسته ای و یا گرایش مرتبط با پرتوها در دوران تحصیل و یا گذراندن دروس فیزیک بهداشت و یا فیزیک پزشکی یا دوره های تخصصی حفاظت در برابر اشعه حداکثر تا 16 امتیاز

-بر حسب به کار بردن وسایل حفاظت در برابر اشعه فردی و وسایل حفاظتی مورد نیاز حداکثر 10 امتیاز

تبصره 1- درصد، فوق العاده کار با اشعه هر پرتوکار از مزایای مندرج در بند 4 ماده 20 قانون، برابر یک ششم مجموع امتیازات کسب شده پرتوکار در نظر گرفته می‌شود.

تبصره 2- مستمر یعنی مداوم که در مقابل مقطعی و موردی بودن به کار می رود که در پرتوکار در صورت تمام وقت بودن، فقط از یک مرکز فوق العاده کار با اشعه دریافت می دارد.

تبصره 3- میزان فوق العاده کار با اشعه از زمان شروع به کار با اشعه به پرتوکار قابل پرداخت است و فقط تا زمانی که فرد به کار با اشعه فعالیت دارد و یا در مرخصی استعلاجی ناشی از بیماری (حداکثر تا یک ماه در سال) یا مرخصی استعلاجی ناشی از کار با اشعه (به صورت کامل) و یا مرخصی استحقاقی به سر می برد به وی تعلق می‌گیرد.

تبصره 4- در مراکزی که از نیروهای مشمول و متعهدین خدمت و قراردادی (مشمولانی که کل مدت فعالیت آنها کمتر از یک سال است به عنوان پرتوکار استفاده می کنند، کمیسیون ماده 20 قانون می‌تواند آنان را تعیین گروه نموده و از مزایای این دستور العمل بهره مند نمایند.

تبصره 5- کمیسیون ماده 20 قانون می‌تواند پرتوکاران اعم از اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی که برای اخذ مدرک بالاتر و یا گذراندن دوره های آموزشی در رشته تحصیلی مرتبط، در ماموریت آموزشی به سر می برند را در صورتی که در طی دوره مذکور به صورت مستمر فعالیت با اشعه داشته باشند، در قالب فرایند این دستور العمل، از مزایای مذکور بهره مند نمایند.

5-مسئولیت تعیین درصد فوق العاده کار با اشعه با احتساب ضرایب استحقاقی هر فرد بر اساس درصد محاسبه شده با شرایط و جداول این دستورالعمل بر عهده کمیسیون ماده 20 قانون است.

تبصره- کمیسیون فوق نسبت به تعیین درصد و محاسبه فوق العاده کار با اشعه جهت پرتوکارانی که گروه آنان توسط واحد قانونی تایید نهایی گردیده، مبادرت نموده و در صورت تغییر شرایط کار هر پرتوکار باید نسبت به قطع، تغییر و یا تعدیل درصد فوق العاده کار با اشعه هر پر توکار اقدام نماید.

6- عوامل موثر در تعیین فوق العاده کار با اشعه چهار مورد: شرایط کار، تجربه و تبحر در کار با اشعه، داشتن گرایش هسته ای و طی دوره های تخصصی حفاظت در برابر اشعه و کاربرد وسایل حفاظت در برابر اشعه می‌باشد که برای گروه های پرتو کاری الف وب امتیازات مختلفی خواهد داشت.

6-1- شرایط کار - ارزیابی محل کار (مشاغل)

امتیاز عامل شرایط کار برای پرتوکاران گروه الف حداکثر تا 155 امتیاز و برای پرتوکاران گروه ب حداکثر تا 90 امتیاز می‌باشد. امتیاز این عامل در فعالیت های گوناگون پرتوی به صورت زیر طبقه بندی شده اند:

6-1-1: امتیاز حداکثر تا 155 و 90 به ترتیب برای پرتوکاران گروه الف وب در مراکز زیر در نظر گرفته می‌شود:

مراکز آنژیوگرافی و رادیولوژی مداخله ای (Neuro Angiography, CAT Lab , EP lab , Peripheral) و مراکز پزشکی هسته ای تشخیصی و درمانی با پد 131 (بستری و سرپایی)

مراکز پزشکی هسته ای با استفاده از دستگاه PET scan

مراکز پرتو درمانی با چشمه های بسته (تله تراپی، براکی تراپی)، دستگاه های مولد اشعه ایکس یا شتاب دهنده ها

6-1-2: امتیاز حداکثر تا 110 و 70 به ترتیب برای پرتوکاران گروه الف و ب در مراکز زیر در نظر گرفته می‌شود:

مراکز فلوروسکوپی مداخله ای

6-1-3: امتیاز حداکثر تا 80 و 55 به ترتیب برای پرتوکاران گروه الف و ب در مراکز زیر در نظر گرفته می‌شود:

مراکز رادیولوژی فک و صورت کار با دستگاه های مولد پرتو ایکس پانورامیک، سفالومتری و سی تی دندان

مراکز رادیولوژی تشخیصی ثابت و پرتابل، فلوروسکوپی، سی تی اسکن و ماموگرافی

مراکز کنترل کیفی، تعمیرات و نصب و راه اندازی دستگاه های پرتو پزشکی

پرتودهی خون (گاما سل)

4-1-6: امتیاز عامل شرایط کار جهت فعالیت های پرتوی و هسته ای که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است، با کسب نظر

کمیسیون تبصره ماده 4 قانون و ابلاغ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت لازم الاجرا خواهد بود.

6-2: شرایط کار - ارزیابی مشاغل

ارزیابی مشاغل پر تو کاران هر مرکز بر اساس میزان ریسک و احتمال پرتو گیری، ماهیت کار و مدت زمان حضور در فعالیت، مسئولیت و شرح وظایف مطابق با موارد مندرج در جدول 1، مطابق درصد وزنی کسب شده از حداکثر امتیازات مندرج در بند 6-1 صورت می پذیرد. نحوه امتیاز بندی عوامل تاثیر گذار در جدول زیر به تفکیک در پیوست 2 آورده شده است:

جدول 1 - عوامل تاثیر گذار شرایط محیط کار و درصد وزنی آنها از امتیاز شرایط محیط کار

ردیف

عوامل تاثیر گذار

درصد وزنی از حداکثر امتیاز قابل کب از شرایط کار (بند6-1)

2

ریسک و احتمال پر تو گیری

30 %

2

ماهیت کار و مدت زمان حضور در فعالیت

60 %

3

مسئولیت و شرح وظایف

10 %

تبصره- مسئول فیزیک بهداشت کل و کارشناس بهداشت پرتو ها که همزمان در گروه پرتوکاری یا فیزیک بهداشت مراکز به عنوان پرتوکار فعالیت نداشته باشند، حداکثر از یک سوم امتیازات ردیف 1 جدول فوق (ریسک و احتمال پرتوگیری) برخوردار می گردند.

6-3: تجربه و تبحر در کار با اشعه

امتیازات عوامل تجربه و تبحر در کار با اشعه در حوزه فعالیت پرتوی مربوطه، با توجه به گروه های مندرج در بند 6- 1 به شرح ذیل است:

6-3-1: امتیاز عامل تجربه در کار با اشعه در حوزه فعالیت پرتوی جهت گروه پر تو کاری الف و ب 1 امتیاز به ازای هر سال انجام وظیفه و حداکثر 10 امتیاز در طول ده سال در نظر گرفته می‌شود.

6-3-2: امتیاز عامل تبحر در کار با اشعه در حوزه فعالیت پرتوی مربوطه جهت گروه های پرتو کاری الف و ب به شرح جدول 2 می‌باشد:

جدول 2 - امتیاز عامل تبحر در کار با اشعه

عوامل ارزشیابی

محدوده امتیازات قابل کسب

گروه پر تو کاری الف

گروه پرتو کاری ب

رعایت مقررات و ضوابط کار با پرتو و الزامات فیزیک بهداشت

8 - 0

5 - 0

قدرت تصمیم گیری و دقت در انجام امور محوله، اپراتوری دستگاه و ارائه نظرات سازنده

4 - 0

3 - 0

به کار گیری آموزش های ایمنی و حفاظت در برابر اشعه در کار با پرتو

3 - 0

2 - 0

حداکثر مجموع امتیازات

15

10

6-4: امتیاز عوامل داشتن گرایش هسته ای و یا گرایش مرتبط با پرتوها و دوره های حفاظت در برابر اشعه

امتیازات عوامل داشتن گرایش هسته ای و یا گرایش مرتبط با پرتوها و دوره های حفاظت در برابر اشعه با توجه به گروه های مندرج در بند 6-1 تا سقف 20 امتیاز برای پرتوکاران گروه الف و تا سقف 16 امتیاز برای پرتوکاران گروه ب به شرح زیر می‌باشد

6-4-1: مدارک ارائه شده در زمینه های گرایش هسته ای و یا مرتبط با پرتوها در دوران تحصیل و یا گذراندن دروس فیزیک بهداشت و یا فیزیک پزشکی و یا دوره های تخصصی در برابر اشعه به شرح زیر است:

الف) مدارک تخصصی دانشگاهی در هر سطح تحصیلی بر حسب داشتن گرایش هسته ای مرتبط با پرتوها: فوق دیپلم: 5 امتیاز - کارشناس: 7 امتیاز - کارشناس ارشد: 9 امتیاز - دوره های تخصصی و یاPHD: 10 امتیاز

تبصره - اعطاء امتیاز مدارک تحصیلی مربوط به کارشناسی ارشد و بالاتر مشروط است به این که مدارک تحصیلی قبلی نیز در زمینه گرایش هسته ای یا مرتبط با پرتوها باشد و گرنه برای محاسبه آن، امتیاز مدرک مرتبط پآیین تر لحاظ می‌گردد.

ب) مدارک تخصصی دانشگاهی غیر مرتبط بر حسب گذراندن واحدهای دروس فیزیک پزشکی یا فیزیک بهداشت و یا مرتبط با پرتوها در صورت ارائه گواهی معتبر از دانشگاه برای هر واحد درسی 5/ 0 امتیاز حداکثر 10 امتیاز

ج) دوره های آموزشی تخصصی حفاظت در برابر اشعه که مورد تایید دفاتر برگزار کننده دوره های بازآموزی، آموزش مداوم و توانمند سازی کارکنان موسسه قرار گیرد، برای هر 20 ساعت 5/ 0 امتیاز حداکثر 20 امتیاز

تبصره 1- دوره های تخصصی حفاظت در برابر اشعه عبارتند از:

- دوره های مقدماتی، پیشرفته و باز آموزی حفاظت در برابر اشعه

- دوره ایمنی هسته ای

- دوره های مرتبط با اورژانس هسته ای و پرتوی، حمل و نقل مواد پرتو زا و هسته ای، مانیتورینگ و دوزیمتری، بازرسی ایمنی هسته ای و پرتوی

تبصره 2- چنانچه در هر مدرک دوره آموزشی، مدت دوره بر حسب ساعت ذکر نگردیده باشد دوره آموزشی به ازای هر هفته معادل 40 ساعت در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره3- سقف امتیاز هر دوره آموزشی حداکثر 4 امتیاز خواهد بود.

تبصره 4- امتیاز دوره آموزشی با گذشت 10 سال حذف و برای کسب امتیاز، نیاز به گذراندن دوره جدید است.

6-4-2: بررسی، تطبیق مدارک و گواهی نامه ارائه شده موضوع بند 6-4-1 این دستورالعمل به لحاظ صدور و ارزش امتیازی آن توسط کمیسیون ماده 20 قانون در هر مرکز کار با اشعه انجام خواهد شد.

6-5-امتیاز عامل کاربرد وسایل حفاظت در برابر اشعه

امتیاز کاربرد حفاظت در برابر اشعه با توجه به گروه های مندرج در ماده 6-1، حداکثر 10 امتیاز و بر اساس جدول 3 می‌باشد.

جدول 3- امتیاز عامل کاربرد وسایل حفاظت در برابر اشعه

عوامل ارزشیابی و امتیاز

محدوده امتیاز قابل کسب و گروه های برتر کاری الف وب

استفاده صحیح از وسایل مانیتورینگ، تجهیزات و لباس های حفاظتی در حوزه فعالیت پرتوی مربوط

0 - 4

استفاده به موقع از دوزیمترهای فردی و محیطی

0 - 3

انجام آزمایشات و معاینات پزشکی در موعد مقرر

3 - 0

6 - 5 - 1: چنانچه واحد قانونی تهیه و استفاده وسایل حفاظت در برابر اشعه را برای یک مرکز کاری الزامی نشخیص ندهد، حداقل امتیاز این عامل 3 می‌باشد.

7- کلیه کارکنان (اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی) اعم از رسمی، پیمانی، متعهدین خدمت و قراردادی واجد شرایط در ماده یک این دستورالعمل که به صورت مستمر در واحدهای موسسه، کار با پرتو می نمایند، مشمول این دستورالعمل می‌باشند.

8- مبلغ فوق العاده کار با اشعه کارکنان مشمول کسور بازنشستگی بوده و این مبلغ در حکم کارگزینی با قرارداد منعقده درج و قابل پرداخت می‌باشد.

9- مزایای فوق الذکر در صورت تغییر شرایط آیین‌نامه اجرایی، دستورالعمل و با شرایط کاری شخصی لازم التغیر است.

10- در صورتی که در اجرای ماده 109 آیین‌نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی و ماده 55 آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی مواردی مطرح شود که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است، به معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اختیار داده می‌شود تا پس از اخذ نظر«کمیسیون تبصره ماده 4 قانون» تصمیم گیری نموده و مراتب را جهت اجرا به موسسه ابلاغ نماید.

11. اجرای این دستورالعمل در چهارچوب اعتبارات مصوب و از تاریخ 1396/01/01 لازم الاجرا بوده و از تاریخ تصویب این مصوبه، بند 4 ماده 54 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی، تبصره های آن و سایر مصوبات مغایر با این دستورالعمل لغو و بلا اثر می‌گردد.

متعهدین خدمت عبارتند از مشمولین قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت، مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مشمولین ضریب k درمانی و آموزشی و سایر دانش آموختگانی که در اجرای تعهدات قبل و یا هنگام تحصیل مشغول انجام وظیفه باشند.

پیوست 2

عوامل تاثیر گذار بر ارزیابی مشاغل

جدول پ 2-1 حداکثر درصد وزنی عامل تاثیر گذار ریسک و احتمال پرتوگیری

ردیف

نوع مخاطره پرتوی

درصد وزنی

پرتو گیری خارجی

15 %

آلودگی هوابرد

10 %

آلودگی سطحی

5 %

جمع کل

30 %

مشاغلی که فقط یک مخاطره پرتوی با ریسک بالا دارند به تشخیص کمیسیون ماده 20 می‌تواند تا نصف درصد وزنی ردیف های دیگر جدول مورد نظر (جدول پ 2-1) را دریافت نمایند.

جدول 2-3 حداکثر درصدهای وزنی عوامل تاثیر گذار ماهیت کار و مدت زمان حضور

مدت زمان حضور بر اساس شرح شغل

ماهیت کار با پرتو

پیوسته حضوردارد 1

موردی در طی روز 2

روزانه در طی هفته 3

موردی در طی هفته 4

موردی در طی ماه 5

فیزیکی مستقیم

60

55

50

40

30

فیزیک بهداشت مرکز (کنترل پرتوی)

55

45

40

30

28

تعمیر، نگهداری و پشتیبانی فنی

45

35

28

25

20

مدیریتی / تفسیر

35

30

25

20

12

فیزیک بهداشت کل (نظارت و بازرسی کنترل)

-

25

20

15

12

مشاغل تعمیر و نگهداری با ریسک پرتو گیری بالا به تشخیص کمیسیون ماده 20 می‌تواند در این ردیف قرار می‌گیرد.

کارشناس بهداشت پرتوها به تشخیص کمیسیون ماده 20 می‌تواند در این ردیف قرار می‌گیرد.

1- پرتو کار بر اساس شرح وظیفه شغلی موظف است در محل کار با پرتو هر روز حضور تمام وقت داشته باشد.

2- پرتو کار بر اساس شرح وظیفه شغلی موظف است در محل کار با پرتو هر روز به صورت غیر دائم حضور داشته باشد.

3- پرتو کار بر اساس شرح وظیفه شغلی موظف است در محل کار با پرتو چند روز در هفته ملزم به حضور تمام وقت باشد.

4- پرتو کار بر اساس شرح وظیفه شغلی موظف است در محل کار با پرتو در طی هفته چند بار ملزم به حضور باشد.

5- پرتو کار بر اساس شرح وظیفه شغلی موظف است در محل کار با پرتو در طی ماه چند بار ملزم به حضور باشد.

جدول ب 2-3 درصد وزنی عوامل تاثیر گذار مسئولیت و شرح وظایف

رده شغلی

درصد وزنی

شخص مسئول

10 %

مسئول فیزیک بهداشت کل

10 %

مسئول فیزیک بهداشت

8 %

کارشناس مسئول / سرپرست شیفت

7 %

کارشناس

6 %

تکنسین / اپراتور

5 %

کارگر/ خدمه / منشی

4 %

امتیاز نهایی مشاغل از حاصل ضرب مجموع در صد های وزنی کسب شده در سقف امتیاز بند 6 -1 به دست می آید.

پیوست 3

جدول پیوست 3- حداکثر تعداد پرتوکاران قابل توجیه در هر فعالیت پرتوی در مراکز پزشکی

نوع چشمه یا دستگاه

گروه پرتوکاری

سمت پر توکار

دوره مورد نیاز

تعداد پرتوکاران برای هر دستگاه در یک شیفت

توضیحات

رادیولوژی فلورسکوپی

ماموگرافی

سی تی اسکن

الف

رادیولوژیست، فیزیسیسیت، کاردان و کارشناس رادیولوژی، کمک تکنیسین (اشتغال قبل از سال 1375)

دوره مقدماتی ویژه مراکز پزشکی برای کمک تکنیسین های تجربی

3 نفر

در مراکز آموزشی 4 نفر

تک دندان

ب

دندان پزشک یا بهداشتکار دهان و دندان

دوره مقدماتی ویژه مراکز پزشکی

1 نفر

-

پانورکس

الف

رادیولوژیست، متخصص رادیولوژی فک و دهان، کاردان یاکارشناس رادیولوژی، بهداشتکار دهان و دندان

دوره مقدماتی ویژه مراکز پزشکی برای بهیار و بهداشتکار، دندانپزشک

1 نفر

-

آنژیو گرافی

الف

متخصص قلب و عروق، مغز و اعصاب، اتند و رزیدنت، متخصص بیهوشی (آنژیوگرافی کودکان)، فیزیسیست، کارشناسی رادیولوژی،پرستارو بهیار

دوره مقدماتی ویژه مراکز پزشکی برای پرستاران و بهیار

5 نفر

متخصص: 1

کارشناسی رادیولوژی: 1 بهیار: 1 پرستار: 1

بیهوشی 1

تعداد در مراکز آموزشی و مراکز خاص به تشخیص واحد قانونی

اتاق عمل

C-Arm

الف

متخصص معالج (ارتوپد - ارولوژیست - نفرولوژیست - مغزواعصاب)، تکنسین هوشبری یا متخصص بیهوشی، کارشناس رادیولوژی، تکنیسین اتاق عمل، بهیار، پرستار، اتند و رزیدنت

دوره مقدماتی ویژه مراکز پزشکی برای پرستاران، بهیار تکنیسین هوشبری و اتاق عمل

5 نفر

متخصص: 1

پرستار: 1 بیهوشی: 1

تکنیسین اتاق عمل: 1

کاردان یاکارشناس رادیولوژی: 1

تعداد در مراکز آموزشی و مراکز خاص به تشخیص واحد قانونی

نصب، سرویس وتعمیر کننده دستگاه اشعه ایکس

الف

نصاب و سرویس کار

دوره مقدماتی ویژه مراکز پزشکی

به تشخیص واحد قانونی

-

ERCP

الف

متخصص گوارش یا داخلی، کارشناس رادیولوژی، پرستار، بهیار

(مشروط به انجام فلوروسکوبی)

دوره مقدماتی ویژه مراکز پزشکی برای پرستاران و بهیار

3 نفر

متخصص: 1

کارشناسی یا کاردان رادیولوژی: 1 پرستار: 1

-

سنگ شکن

ب

اپراتور دستگاه سنگ شکن

دوره مقدماتی ویژه مراکز پزشکی

1 نفر

-

تراکم استخوان

ب

کاردان یاکارشناس رادیولوژی

-

1 نفر

-

هورمون شناسی

ب

دکترا و متخصص علوم آزمایشگاهی یا پاتالوژیست، کاردان یا کارشناسی علوم آزمایشگاهی، زیست شناسی سلولی و مولکولی

-

1 نفر برای هر 50 کیت

-

رادیو ترآپی و براکی تراپی

الف

رادیوتراپیست، فیزیسیست، مهندس دستگاه، اتند و رزیدنت، تکنسین، کاردان یا کارشناسی رادیولوژی، رادیو ترآپی، پرستار، بهیار، خدمه براکی تراپی

دوره مقدماتی ویژه مراکز پزشکی برای پرستاران و بهیار

به تشخیص واحد قانونی

تعداد در مراکز آموزشی و مراکز خاص به تشخیص واحد قانونی

ب

خدمه رادیوتراپی (مشروط به در ارتباط بودن با منابع پرتو به

تشخیص مسئول فیزیک بهداشت مرکز)

آموزش توسط مسئول فیزیک بهداشت مرکز

پزشکی هسته ای و مراکز درمانی و تشخیصی با رادیو ایزوتوب

الف

متخصص پزشکی هسته ای؛ فیزیسیست، کاردان یا کارشناسی رادیولوژی، پزشکی هسته ای، اتند و رزیدنت، پرستار، بهیار، خدمه مراکز ید درمانی بستری و PET scan

دوره مقدماتی ویژه مراکز پزشکی برای پرستارو بهیار و خدمه ید درمانی و PET scan

به تشخیص واحد قانونی

تعداد در مراکز آموزشی و مراکز خاص به تشخیص واحد قانونی

ب

خدمه و متصدی پذیرش مراکز پزشکی هسته ای تشخیص و درمان سرپائی

آموزش توسط مسئول فیزیک بهداشت مرکز

تذکر: تعیین گروه رزیدنت های مرتبط منوط به دارا بودن حکم استخدامی با دانشگاه مربوطه می‌باشد.

نامه شماره 137433 مورخ 1399/07/12 رییس سازمان انرژی اتمی

جناب آقای دکتر نمکی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سلام و تحیت،

احتراما به پیوست، نامه واصله از جانبه پرتوکاران کشور منضم به امضای تعداد کثیری از آنها مبنی بر نارضایتی از نحوه محاسبه و پرداخت مزایای مندرج در بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه بر اساس «دستور العمل و میزان درصد و نحوه ی محاسبه فوق العاده کار با اشعه پرتو کاران (اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی)» مصوب مجامع شوراها و هیات امنا، وزارت بهداشت جهت استحضار و دستور بررسی و اقدام مقتضی ارسال می‌گردد. در خصوص موضوع مورد اشاره لازم به توضیح می‌باشد که در سنوات گذشته و همزمان با تصویب دستورالعمل مذکور این سازمان ضمن بررسی موضوع، مغایرت های آن با قانون حفاظت در برابر اشعه و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین ضوابط و مقررات جاری کشور در این حوزه را طی نامه شماره 45940 16/07/1 مورخ 1396/07/15 مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور خطاب به جناب آقای دکتر امین لو مشاور محترم وقت وزیر و دبیر مجامع شوراها و هیات های امناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور اعلام و در خواست توقف اجرای آن را نموده است که متاسفانه اقدام قابل توجهی در خصوص رفع تعارضات و یا توقف اجرا صورت نپذیرفته است. لذا مستدعی است به منظور جلوگیری از رشد فزاینده نارضایتی ها و شکایات نسبت به متوقف نمودن اجرای دستورالعمل مذکور و اجرای دستورالعمل «تعیین گروه پر توکاری و درصد فوق العاده کار با اشعه» مصوب سازمان انرژی اتمی ایران دستورات لازم را صادر فرمایید.

علی اکبر صالحی

پاسخ شماره 100/1439 مورخ 1399/09/04 وزیر بهداشت

جناب آقای دکتر صالحی

معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره 137433 مورخ 1399/07/12 در خصوص قانون حفاظت در برابر اشعه و دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق العاده کار با اشعه پرتوکاران (اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی) به استحضار می رساند.:

در دستور العمل مذکور که در اجرای تبصره 1 ماده 55 آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و ماده 109 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی و با ظرفیت قانونی بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور از تاریخ 1396/01/01 توسط هیات امناء مصوب شده، موضوع تسری قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/01/20 مجلس شورای اسلامی، مفاد آیین‌نامه اجرایی مورخ 1369/02/02 و 1386/07/15 هیات محترم وزیران و اصلاحات بعدی آنها به اعضای هیات علمی و کارمندان غیر هیات علمی موسسه مورد تاکید قرار گرفته است، لذا در صورت اعلام موارد دارای مغایرت با قانون حفاظت در برابر اشعه با ذکر جزییات و مستندات، نسبت به بررسی موضوعات با حضور نمایندگان این وزارت و آن سازمان اقدام لازم یعمل خواهد آمد.

همچنین در ارتباط با موضوع اجرای دستور العمل «تعین گروه پر توکاری و در صد فوق العاده کار با اشعه مرکز نظام اینمی هسته ای کشور»، بر اساس تبصره ماده 23 قانون حفاظت در برابر اشعه «در خصوص موسسات پزشکی کشور، آیین‌نامه های مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحد قانونی تهیه و تدوین می‌شود.»

دکتر سعید نمکی

منبع