نحوه تعیین میزان اجرت المثل ایام زوجیت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعیین میزان اجرت المثل ایام زوجیت امری تخصصی است و نیاز به ارجاع امر به کارشناس دارد و مانند نحله نیست تا طبق نظر دادگاه تعیین شود.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ع. م.ز. دادخواستی به طرفیت خانم الف. م.ز. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم کرده و با استناد به فتوکپی سند رسمی ازدواج و شناسنامه و کارت ملی توضیح داده است به موجب سند رسمی شماره ترتیب 2002 1391/06/08 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره... حوزه ثبتی تهران با خوانده ازدواج نموده و حاصل این ازدواج یک پسر 12 ساله می‌باشد (بعد از سه و نیم سال که با ایشان طبق گواهی عدم امکان سازش شعبه --- متارکه نموده بودم) و در اصل رجوع نمودم اینجانب برای بقای زندگی تلاش نموده حتی سند اجازه و ودیعه منزل را به نام ایشان نموده و تمام خواسته‌های او را انجام داده‌ام ولی بعد از 9 سال زندگی مشترک قبلی و سه سال و نیم زمان متارکه درس عبرت نگرفته و سر ناسازگاری و بد رفتاری و تهمت را گذاشته و با تهمت های ناروا تقاضای طلاق نموده که بعدا درخواست خود را پس گرفته است در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی‌باشم درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش دارم مهریه خوانده را در همان زمان عقد تصفیه نموده‌ام. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور طرفین دعوی و وکیل زوجه تشکیل شده است. خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست می‌باشد وکیل خوانده اظهار داشته موکله حاضر به طلاق نیست همسرش را دوست دارد چون یک فرزند مشترک دارند این زن و شوهر قریب چهارده سال است که قهر و آشتی دارند صحیح نیست پدر و مادر از هم جدا شوند زوج چنانچه اصرار بر طلاق دارد باید حق و حقوق زوجه را به پردازد. خواهان اظهار داشته حاضرم حق و حقوق وی را بپردازم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است داوران زوجین به شرح نظریه‌های ثبت شده به شماره.... و..... نظریه خود را جداگانه اعلام کرده‌اند. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب رای شماره --- - 1393/07/15 در خصوص دعوی آقای ع. م.ز. و به طرفیت خانم الف. م.ز. با وکالت آقای ن. م. و به خواسته طلاق نظر به اینکه مساعی دادگاه جهت انصراف زوج از طلاق موثر واقع نشده و زوج اصرار بر طلاق دارد و داوران نیز اعلام کرده‌اند که زوج همچنان اصرار بر طلاق دارد و با استناد به ماده 1133 قانون مدنی به زوج اجازه داده تا با شرایط زیر نسبت به اجرا و ثبت واقعه طلاق اقدام نماید 1 - در مورد مهریه چون در عقدنامه درج شده مهریه به زوجه پرداخت شده دادگاه مواجه با تکلیفی نیست 2 - نفقه ایام عده زوجه را دادگاه مجموعا دو میلیون تومان تعیین که زوج همزمان با اجرای صیغه طلاق نقدا پرداخت کند 3 - اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجین را دادگاه مجموعا شش میلیون تومان تعیین که زوج باید همزمان با اجرای صیغه طلاق در دفترخانه نقدا پرداخت کند نوع طلاق رجعی است. آقای ع.م.ح. ‌زاده و همچنین خانم الف. م.ز. با وکالت آقای ن. م هر دو در مورد زیاد یا کم بودن میزان اجرت المثل و... تجدیدنظرخواهی به عمل آورده‌اند که شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رای شماره --- - 1393/10/07 با رد اعتراض تجدیدنظرخواهان رای تجدیدنظرخواسته را تایید کرده است. خانم الف. م.ز. با وکالت ن. م.ع. نسبت به دادنامه مذکور فرجام خواهی به عمل آورده است که پس از پاسخ فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای م. ا عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 1393/10/07 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی وارد و پرونده دارای نواقص تحقیقاتی است زیرا: ضرورت داشته دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تعیین وقت رسیدگی زوجین را جهت اخذ توضیح در مورد ایام زندگی مشترک پس از عقد ازدواج دوم ( 1391/06/08 ) دعوت و اظهارات و توضیحات زوجین را منعکس سپس با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده و به لحاظ اینکه تعیین میزان اجرت المثل امری تخصصی است و نیاز به ارجاع امر به کارشناس دارد و نحله نمی‌باشد که طبق نظر دادگاه تعیین گردد موضوع میزان اجرت المثل ایام زوجیت و ایام عده را به کارشناس ارجاع و پس از ابلاغ نظریه کارشناس بطرفین و رسیدگی به اعتراض آنان نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می‌نمود همچنین به لحاظ عدم تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش براساس ماده 34 قانون حمایت خانواده اقدام و مدت عده را منعکس و در مورد لزوم ارائه گواهی پزشک ذیصلاح در مورد وجود یا عدم وجود جنین تصریح می‌نمود. لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجام خواسته را نقض نموده و پرونده را اعاده می‌نماید. شعبه --- دیوانعالی کشور- مستشار و مستشار

حیدرعلی حیدری - مهدی اسلامی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها