ماده 22 قانون محاسبات عمومی کشور

درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه بمنظور پرداخت حواله‌ های صادر شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر ‌پرداختهائی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز میباشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز ‌و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرائی ذیربط صادر میکند.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)