خواسته غیر منجز

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مواردی که خواسته غیر منجز است دادگاه باید از خواهان توضیح بخواهد و بعد وارد ماهیت دعوا شود.

رای خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بوشهر آقای الف.خ. به وکالت از آقایان ف.ش. و ص.ف. دادخواستی به طرفیت بانک م. بوشهر 2 الف.ب. 3 شرکت.ط به خواسته صدور حکم بر احراز برائت ذمه موکلین از پرداخت دیون موضوع دادنامه شماره --- مورخه 29/3/92 شعبه --- دادگاه جزایی (موردادعای بانک م. بوشهر) و الزام خواندگان ردیف دوم و 3 به پرداخت جمع دیون مذکور به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به 51000000 ریال تقدیم دادگاه نموده با استناد به مدارک و مستندات ذکرشده در ستون مربوط به دلایل و منضمات دادخواست توضیح داده خوانده ردیف اول برابر پرونده کلاسه --- اجرای ثبت بوشهر در قبال تسهیلات اعطایی به شرکت.ط به میزان 6143615656 ریال و عدم پرداخت کامل اقساط از طرف شرکت مذکور مبادرت به تملک املاک موضوع سند رهنی شماره 152397 مورخ 23/8/85 دفتر اسناد رسمی شماره... بوشهر تنها در قبال مبلغ 262100000 ریال نموده است (پلاک های.../...و... با جمیع متعلقات آن ازجمله ماشین آلات و تاسیسات 3015 واقعات در بخش --- بوشهر که در زمان پرداخت تسهیلات در سال 85 از طرف کارشناسان بانک به مبلغ 9710000000 ریال کارشناس گردیده... علی رغم پرداخت مبلغ 1589217000 از اقساط مذکور به بانک م... 2 علاوه بر تملک املاک مذکور به ثمن بخش مجددا از طرف بانک م. دادخواست دیگری به طرفیت شرکت مذکور و موکلین به خواسته صدور حکم بر محکومیت آنان به پرداخت مبلغ 4611353649 ریال به استناد قراردادهای داخلی بانکی به انضمام خسارت...طرح که با کلاسه --- در شعبه --- دادگاه جزایی بوشهر مورد رسیدگی قرار گرفته و نهایتا حکم بر محکومیت موکلین صادر گردیده است 3 صرف نظر از ایراد و عدیده شکلی و ماهوی در پرونده اجرای ثبت و اینکه مطالبه دین واحد از دو محل برخلاف صریح قانون می‌باشد نظر به اینکه به استناد دادنامه قطعی شماره 90400325 مورخ 18/4/90 شعبه --- دادگاه حقوقی بوشهر آقای الف.ب. مبادرت به خریداری کل شرکت مذکور از موکلین به موجب بیع نامه 15/5/87 (...) در قبال تنها پرداخت اقساط شرکت مذکور به شرح فوق به بانک م. نموده است و این موضوع به استناد اسناد و مدارک پیوستی بااطلاع و رضایت کامل بانک م. صورت گرفته است لذا موضوع از مصادیق بارز عقد ضمان مواد 684 و 698 قانون مدنی بوده به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم جلسه اول رسیدگی به تاریخ 1/11/92 به جهت مجهول المکان بودن خوانده ردیف دو وقت بعدی از طریق آگهی ابلاغ در روزنامه جمهوری اسلامی انجام شده در جلسه بعدی مورخه 21/12/92 وکیل خواهان لایحه ای تقدیم به شماره وارده 92002398 - 15/12/92 ثبت دفتر و پیوست پرونده شده ضمن آن اشعار داشته در اجرای ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته دادخواست را به احراز انتقال ذمه موکلین از پرداخت تسهیلات پرداختی بانک م. بوشهر به شرکت ط. و انتقال ذمه خواندگان ردیف دوم و سوم دادخواست به پرداخت مطالبات مذکور به شرح مندرج در دادخواست به استناد دادنامه قطعی شماره 90400320 مورخه 18/4/90 شعبه --- دادگاه حقوقی بوشهر و قرارداد مورخه 5/5/87 تنظیمی فی مابین موکلین و آقای الف.ب.و دلایل مذکور در دادخواست تغییر و اصلاح نموده در اجرای دستور مندرج در مواد 648 (عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بری ذمه دیگری است به عهده بگیرد و 698 (بعدازاینکه ضمان به طور صحیح واقع شده ذمه مضمون عنه بر و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می‌شود) و ماده 701 قانون مدنی استدعای رسیدگی و صدور حکم شایسته دارم و خوانده (بانک م.) اظهار داشت دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی 1/11/92 می‌باشد اگرچه دادگاه محترم به ایراد عدم پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان ها و وکیل محترم ایشان توجه نموده و دستور رفع نقص نیز صادر گردیده لیکن دفتر محترم در اخطاریه رفع نقص صرفا به اعلام آدرس احد از خواندگان اشاره نموده است لذا با توجه به اینکه هزینه دادرسی وفق قانون پرداخت نگردیده دعوی با کیفیت فوق قابل رسیدگی نمی‌باشد در لایحه استنادی وکیل خوانده اشعار داشته اولا دو خواسته در یک دادخواست جمع شده بایستی در مورد هر خواسته هزینه دادرسی جداگانه تقویم و پرداخت شود خواسته درواقع پول رایج ایران است مطابق ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی بایستی عمل شود در ماهیت دعوی حاضر قبلا رسیدگی و از سوی خواهان مورد دفاع قرارگرفته و حکم صادرشده خوانده ردیف 2 به موجب دادنامه پیوست دادخواست از سوی شعبه --- دادگاه حقوقی بوشهر ملزم به پرداخت تسهیلات بانکی گردیده خوانده ردیف سوم هم به موجب حکم همین دادگاه محکوم به پرداخت گردیده ثالثاٌ در پرونده کلاسه --- همین دادگاه خواهان ها با همین استدلالات مندرج در دادخواست به دفاع از خود پرداخته اند دادگاه طی دادنامه شماره --- به صراحت بر این استدلال و برهان خط بطلان کشیده است درواقع این ادعاها یک بار طرح و مورد رسیدگی واقع و رد گردیده است صدور دادنامه از سوی شعبه --- دادگاه حقوقی در دعوی فی مابین خواهان ها و خوانده ردیف دوم تاثیری در روابط فی مابین بانک موکل و خواهان ها ندارد بانک هیچ گاه با انتقال سهام شرکت و عین مرهونه به هر شکل به خوانده ردیف دوم موافقت نکرده است بلکه به صراحت ممانعت خود را اعلام نموده است خوانده ردیف سوم حق واگذاری را به هر صورت به اشخاص دیگر بدون موافقت مرتهن (بانک) را به موجب قرارداد رهنی از خود سلب و ساقط نموده مکاتبات صورت گرفته نیز با شرکت بود و قید نام خوانده ردیف دو صرفا به عنوان مدیر شرکت بوده بدیهی است مدت مدیریت هر شرکتی به استناد ماده 109 قانون تجارت از دو سال تجاوز نخواهد کرد و هر دو سال مدیران جدید انتخاب می گردند مکاتبه با شرکت هیچ گاه به معنای قبول انتقال نبوده است و نسبت خواهان ها به عنوان ضامن با امضا تعهدنامه بانکی به شماره 139500295 مورخ 9/9/84 بازپرداخت وام دریافتی را تضمین نموده‌اند و این ضمانت فارغ از مسئولیت آن ها در شرکت و به عنوان مدیر بوده است وقتی تعهدنامه مذکور خواهان ها به طورقطع متعهد به پرداخت بدهی به بانک گردیده اند و با امضا تعهدنامه پذیرفته اند بدهکار بانک می‌باشند و تمام مقررات و الزامات مربوط به بدهکار در مورد آن ها قابل اجرا می‌باشد به موجب بند سه تعهدنامه تغییر صاحبان و مالکین یا سهامداران شرکت تاثیری در اعتبار تعهدنامه نداشته حسب ماده 403 قانون تجارت در مواردی که موافق با قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن با متعهد اصل رجوع کرده و راهکار قانونی را به مراجعه هر یک و غیره آن روشن نموده است لذا اقدامات بانک در مراجعه به خواهان ها موافق قانون بوده چنانچه مدیر جدید شرکت در مقابل خواهان ها تعهد به پرداخت دیون شرکت نموده باشد در روابط خود آن ها موثر است نسبت به حقوق اشخاص ثالث تاثیری ندارد بانک موکل نیز با انتقال ذمه ضامنین به شخص دیگر ازجمله خوانده ردیف دوم موافقتی ننموده است و عقد ضمان فی مابین طرفین منعقد نگردیده دادگاه نیز قبلا به موارد مطروحه رسیدگی و حکم به محکومیت خواهان ها صادر کرده است و نمی تواند رای قبلی خود را فسخ نمایند دعوی جدید به منزله رسیدگی مجدد به دعوایی است که قبلا رسیدگی شده. تقاضای رد دعوی را دارم دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- - 22/12/92 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال که دادگاه سابقا در پرونده کلاسه --- شعبه --- جزایی به موجب دادنامه مذکور حکم به محکومیت خواهان ها به نحو تضامنی به پرداخت 4611353649 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 30/10/91 و پرداخت مبلغ روزانه 1410764 ریال به عنوان خسارت تاخیر از تاریخ 30/10/91 تا یوم الوصول و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق بانک م. شعب استان بوشهر صادر گردیده که تاکنون قطعیت نیافته بنابراین با این وصف اولا چنانچه مدعی برائت ذمه هستند می‌توانند نسبت به دادنامه یادشده تجدیدنظرخواهی نمایند ثانیا در مانحن فیه دلیلی نیز بر برائت ذمه خویش تقدیم ننموده‌اند لذا دادگاه دعوی آنان را به کیفیت مطروحه غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 1257 از قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر می‌نماید این رای در تاریخ 10/1/93 به وکیل خواهان ها ابلاغ شده در تاریخ 7/2/93 از رای مذکور فرجام خواهی نموده به شرح لایحه پیوست اشعار داشته خواسته دادخواست بدوی با توجه به تغییر و اصلاح خواسته در جلسه اول دادرسی به موجب لایحه تقدیمی به شماره 14/12/92 که دادگاه محترم به آن توجه ننموده عبارت بوده است از احراز انتقال ذمه موکلین از پرداخت تسهیلات پرداختی بانک م. بوشهر به شرکت.ط و انتقال ذمه خواندگان ردیف دوم و سوم دادخواست به پرداخت مطالبات مذکور به استناد دادنامه قطعی شماره 400320 مورخه 18/4/90 شعبه --- حقوقی بوشهر و قرارداد 15/5/87 بین موکلین و الف.ب. اما دادگاه محترم به تغییر خواسته در جلسه اول توجهی ننموده است نظر به اینکه دادگاه سابقا در پرونده کلاسه --- شعبه --- جزایی حکم به محکومیت خواهان ها به نحو تضامنی به پرداخت 4611353649 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 30/10/91 تا یوم الوصول و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق بانک م. بوشهر صادر کرده که تاکنون قطعیت نیافته بنابراین با استدلال دیگر منعکس در رای حکم به بطلان دعوی صادر کرده اولا این جانب از مفاد رای دادنامه استنادی اطلاع داشتم بااطلاع از آن اقدام به طرح دعوی نمودم ثانیا چنانچه نظر دادگاه بدوی این بوده که دعوی مذکور در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوی نسبت دعوایی باشد که با دعوی خواهان ارتباط کامل دارد بنا به دستور مندرج در بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده منقضی صدور قرار بوده است و صدور حکم به بطلان دعوی خلاف صریح قانون است ثالثا دادگاه بدوی صرفا بنا به درخواست بانک م. و بنا به رویه معمول مبادرت به صدور دادنامه شماره --- دایر بر محکومیت موکلین نموده و خواسته و پرونده حاضر به صورت موضوعی خارج از پرونده مذکور می‌باشد تقاضای نقض رای فرجام خواسته را دارم در پرونده از فرجام خواندگان لایحه ای مشاهده نشده پس از ارسال به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع کلاسه فوق ثبت شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

گرچه خواسته خواهان از حیث احراز برائت ذمه خواهان ها از پرداخت دیون موضوع دادنامه شماره --- مورخ 29/3/92 شعبه --- دادگاه جزایی بوشهر (موردادعای بانک م. بوشهر) را در جلسه 21/12/92 طی لایحه تقدیمی به شماره وارده 2002389 - 15/12/92 به احراز انتقال ذمه توسط وکیل خواهان ها به احراز انتقال ذمه خواهان ها به پرداخت تسهیلات پرداختی بانک م. بوشهر به شرکت ط. و اشتغال ذمه خواندگان ردیف دوم و سوم به پرداخت مطالبات مذکور به شرح دادخواست و به استناد دادنامه قطعی شماره 90400320 مورخ 14/4/90 به شعبه --- دادگاه حقوقی بوشهر و قرارداد 15/7/87 تنظیمی فی مابین خواهان ها و آقای الف.ب. خوانده ردیف دو تغییر و اصلاح نموده اما دادگاه در دادنامه فرجام خواسته در بیان خواسته قسمت اول خواسته خواهان ها را (که احراز برائت ذمه) را مورد استدلال و حکم به بطلان آن صادر نموده درحالی که این قسمت از خواسته خواهان ها به شرح لایحه تقدیمی به شماره 922002399 مورخه 15/12/92 تغییر و اصلاح یافته صرف نظر از اینکه خواسته تغییریافته تقویم نشده اقتضای رسیدگی به خواسته جدید داشته است که دادگاه اساسا در مورد تغییر خواسته اظهارنظری ننموده است بنا به مراتب هرچند خواسته خواهان چه در دادخواست و چه پس از تغییر منجز نمی‌باشد و معلوم نیست خواهان چه خواسته است و چه نتیجه ای را مورد مطالبه قرارداده لذا اقتضا داشت دادگاه با اخذ توضیح از وکیل خواهان ها پس از بیان صریح خواسته و نتیجه آن از دادگاه و اینکه چه کسی موردنظرش به محکومیت و به چه مبلغ و از چه جهت می‌باشد سپس رسیدگی به آن به صدور رای مبادرت می نمود بنا به مراتب مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته که بدون توجه به جهات و معانی فوق صادر گردیده نقض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌نماید.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

عبداله پور - میرمجیدی

منبع
برچسب‌ها