ماده 129 قانون محاسبات عمومی کشور

در مورد دریافت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمیشود.