مقدمه اخذ شناسنامه افراد فاقد تابعیت

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی الزام به صدور شناسنامه توسط فرزند متولد شده از مادر ایرانی و پدر خارجی، مادامی که نسبت به تحصیل تابعیت ایران اقدام نکرده باشد، مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/27

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ک. ز. با وکالت آقای س. م. به طرفیت اداره ثبت احوال جنوب تهران به خواسته صدور حکم بر الزام اداره خوانده به صدور شناسنامه به شرح دادخواست تقدیمی و ضمایم پیوست آن دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات وکیل خواهان و ملاحظه لایحه دفاعیه اداره خوانده، نظر به اینکه بنا به اظهارات وکیل خواهان، نامبرده از پدری عراقی و مادر ایرانی در تهران متولد شده و تا بحال مدارک شناسایی و هویتی به نام خود دریافت ننموده و اقتضای صدور مدارک هویتی به نام ایشان به عنوان یک فرد ایرانی تحصیل تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که نامبرده می‌بایست قبل از طرح دعوی حاضر به موجب قوانین و مقررات مربوطه به اتباع خارجی از جمله قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1385 با مراجعه به مراجع مربوطه قانونی در خصوص تحصیل تابعیت اقدام و سپس به استناد آن مبادرت به در خواست صدور اسناد هویتی با تابعیت ایرانی می نمود و در پرونده حاضر به ترتیب قانونی فوق اقدام نشده است لذا دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت حاضر قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- رحمان خاطری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/08

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. م. به وکالت از آقای ک. ز. به طرفیت اداره ثبت احوال جنوب تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/11/27 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد درخواست تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) مبنی بر الزام به صدور شناسنامه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. دادگاه در این مرحله از دادرسی با توجه به اینکه اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده، زیرا استدلال دادگاه محترم بدوی مبنی بر اینکه لازمه صدور شناسنامه برای متقاضی رعایت قواعد مربوطه به اخذ تابعیت کشوری جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، مبتنی بر موازین قانونی بوده، لذا تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته، مستندا به ماده 353 قانون مرقوم با رد تجدیدنظرخواهی عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید می‌شود. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

منبع
برچسب‌ها