تکلیف بازپرس در اجرای ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/24
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر جغتای

موضوع

تکلیف بازپرس در اجرای ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری

پرسش

آیا بر اساس ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مکلف به صدور قرار نهایی و همچنین جلب به دادرسی می‌باشد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد 274، 275 و 277 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در خصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هر حیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی می‌نماید، و در این صورت دادسرا باید از این تصمیم تبعیت نموده و اقدامات قضایی لازم (احضار - جلب، تفهیم اتهام و در صورت لزوم اخذ تأمین) را به عمل آورده و پرونده را به دادگاه ارسال کند؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهار نظر نداشته باشد، بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را مطابق قسمت دوم ماده 274 قانون فوق الذکر از دادسرا خواسته و یا رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات می‌نماید و در صورت ارجاع به دادسرا، دادسرا مطابق ماده 275 قانون یاد شده اقدام می‌نماید؛ همچنین در صورتی که قرار موقوفی تعقیب صادره را منطبق با قانون ندانست (مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) در این صورت به استناد ماده 277 قانون یاد شده نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده می‌نماید و منظور از تصمیم مقتضی در ماده 277 قانون یاد شده صدور قرار نهایی پس از اتمام تحقیقات لازم است.

نظر اتفاقی

مستفاد از ماده 276 قانون مار الذکر، حسب مورد بازپرس می‌تواند هرگونه تصمیمی اعم از صدور قرار نهایی و جلب به دادرسی را صادر نماید و در این خصوص منع قانونی وجود ندارد.

منبع
برچسب‌ها