رای شماره 452 مورخ 1381/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 43/77

شاکی: خانم فریده سیدبنکدار

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 3 و 15 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 4 اسفند 1381

شماره دادنامه: 452

مقدمه: الف -1) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1226 موضوع شکایت خانم فریده سیدبنکدار به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان رشت به خواسته صدور حکم به ابطال اقدامات و عملیات خوانده در پلاک 3037/55 به شرح دادنامه شماره 1325 مورخ 1376/11/02 حکم به رد شکایت صادر نموده است.الف -2) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/832 موضوع شکایت خانم فریده سیدبنکدار به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان رشت به خواسته ابطال اقدامات و عملیات خوانده در پلاک 3037/55 به شرح دادنامه شماره 965 مورخ 1377/07/18 با توجه به دادنامه شماره 73 مورخ 1377/04/13 صادره از هیات عمومی دیوان در پرونده کلاسه 77/94 دائر بر نقض رای صادره از شعبه پانزدهم در پرونده کلاسه 75/1226 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.ب -1) شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/178 موضوع شکایت مجید محمدی و غیره به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی به خواسته ابطال کلیه اقدامات و تصمیمات خوانده در پلاک 8955 بخش 5 تبریز به شرح دادنامه شماره 1459 مورخ 1376/09/05 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادنامه شماره 1325 مورخ 1376/11/02 شعبه 15 بدوی دیوان در اجرای تبصره‌های 2 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری حسب دادنامه شماره 73 مورخ 1377/04/13 هیات عمومی دیوان نقض شده و شعبه 14 بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 965 مورخ 1377/07/18 حکم به نفع شاکی صادر کرده است و در نتیجه بین دادنامه اخیرالذکر و دادنامه صادره از شعبه سوم بدوی دیوان تناقضی وجود دارد موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت باقی نیست.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع