نظریه مشورتی شماره 7/99/430 مورخ 1399/04/16

تاریخ نظریه: 1399/04/16
شماره نظریه: 7/99/430
شماره پرونده: 99-168-430ک

استعلام:

چنانچه بازپرس با موافقت دادستان پرونده را در راستای اجرای ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری و با کیفرخواست شفاهی به دادگاه ارسال کند.
الف: با توجه به صراحت ماده مذکور مبنی بر تکلیف دادگاه به اخذ قرار تامین آیا دادگاه می‌تواند با تذکر این که تحقیقات ناقص است، از تفهیم اتهام و اخذ قرار تامین خودداری کند و این امر را به دادسرا محول کند یا می‌بایست پس از تفهیم اتهام و اخذ قرار تامین چنانچه تحقیقاتی مد نظر بود، پرونده جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود؟
ب: در فرض «الف»، تکلیف مقامات دادسرا پس از اعاده پرونده با توجه به صراحت ماده صدرالذکر چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف و ب- برابر ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت تکمیل تحقیقات مقدماتی و بدون صدور کیفرخواست و با شرایط گفته شده درآن پرونده یا به تشخیص شخص دادستان و یا با پیشنهاد بازپرس و با اعزام متهم به دادگاه، در صورت حضور شاکی همراه او، دعوای کیفری به صورت شفاهی مطرح می‌شود و غیر از انجام تحقیقات مقدماتی و پیشنهاد ارسال پرونده به دادگاه، وظیفه دیگری برای بازپرس متصّور نیست. کما این‌که اگر تحقیقات از نظر دادگاه کامل نباشد، می‌تواند انجام آن را از ضابطان یا مقامات دادسرا بخواهد؛ ولی اخذ تأمین دراین حالت نیز با دادگاه است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)