‌ماده 67 قانون استخدام کشوری

(اصلاحی 1349/08/12)- استخدام مجدد مستخدم رسمی که استعفا کرده است در صورت احتیاج به وجود او مانعی ندارد. سوابق خدمت این قبیل‌مستخدمین از لحاظ بازنشستگی منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن که وجوهی را که طبق ماده 66 دریافت داشته‌اند یک جا به صندوق‌بازنشستگی مسترد دارند.