ادعای اعسار زوج همزمان با مطالبه مهریه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: طرح دعوی اعسار و تقاضای تقسیط مهریه از سوی زوج به مجرد طرح دعوی مطالبه مهریه از سوی زوجه بلا مانع و مطابق قانون بوده و قابل رسیدگی است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/04

رای دادگاه

دادخواست آقای ن. پاک سرشت فرزند الف. با وکالت آقای ش. الف.ع. به طرفیت همسرش خانم ع. نامداری ملایری به خواسته اعسار از پرداخت 610 سکه بهار آزادی بابت مهریه با توجه به اینکه زوجه برابر دادنامه شماره --- مورخ 24 - 9 - 94 تعداد 300 سکه بهار آزادی از 610 سکه از بابت مهریه مطالبه کرده و محکوم علیه دادنامه مذکور نسبت به رای صادره اعلام اعتراض نموده که پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی می‌باشد در شرایط فعلی دعوی اعسار وی قابلیت استماع ندارد مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌شود رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است

رئیس شعبه --- دادگاه خانواده تهران- یوسف احمدی نژاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/05

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. پ.س. با وکالت آقای ش. اسدی عزیز آبادی به طرفیت خانم ع. ن.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/11/4 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی اعسار تجدیدنظرخواه از پرداخت نقدی و یکجای مهریه محکوم به موضوع دادنامه شماره --- - 94/9/24 را قابل استماع ندانسته قرار رد دادخواست صادر شده است تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بوده دادنامه صادره مغایر قانون و دلائل موجود در پرونده و در خور نقض است زیرا بر خلاف استدلال دادگاه محترم بدوی طرح دعوی اعسار و تقاضای تقسیط مهریه از سوی زوج به مجرد طرح دعوی مطالبه مهریه از سوی زوجه بلا مانع و مطابق قانون است کما اینکه رای وحدت رویه شماره 722 - 1390/10/13 صادره از هیات عمومی دیوانعالی کشور بر همین مبنا صادر گردیده ضمن اینکه رویه عملی محاکم بدوی و تجدیدنظر نیز بر همین منوال ساری و جاری است علیهذا بنا بمرتب مذکور و با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- - 94/11/4 را نقض کرده پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به شعبه مربوطه اعاده مینماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا زاهدیان - حسین واعظی

منبع

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

برچسب‌ها