ماده 48 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

دستمزد ارزیابی‌ های رشته‌ های فوق مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد.