لزوم یا عدم لزوم اخذ تامین در دستور موقت دعاوی خانوادگی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/28
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر لار

موضوع

لزوم یا عدم لزوم اخذ تامین در دستور موقت دعاوی خانوادگی

پرسش

آیا عدم ضرورت اخذ تامین موضوع ماده 7 قانون حمایت خانواده در مورد دستور موقت امور خانوادگی اختیاری است یا اجباری؟

نظر هیئت عالی

رعایت عدم ضرورت اخذ تامین موضوع ماده 7 قانون حمایت خانواده در مورد دستور موقت در امور خانوادگی اجباری است و با دستور موقت موضوع مواد 310 تا 325 قانون آئین دادرسی مدنی متفاوت است.

نظر اکثریت

اجباری است و نیازی به اخذ تامین نمی‌باشد، مضافاً اینکه واژه می‌تواند در این ماده (7 قانون حمایت خانواده) صرفاً در مورد احراز فوریت است و ارتباطی به اخذ تامین ندارد، دیگر اینکه فلسفه تقنین این مقرره و تسهیل امور فوری خانوادگی نیز این نظر را تایید می‌نماید.

نظر اقلیت

با توجه به واژه می‌تواند این امر اختیاری و بنا به نظر مرجع قضایی است که تامین اخذ کند یا تامین اخذ ننماید.

منبع
برچسب‌ها