مصادیق صلاحیتی کمیسیون ماده 77 شهرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی استرداد اضافه دریافتی راجع به خدمات ارزش افزوده از شهرداری؛ در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است.

رای خلاصه جریان پرونده

در این پرونده خانم الف. ع.ک. به وکالت از آقای ح. الف.ح.ب. و خانم م. الف.ح.ب. به طرفیت شهرداری... دادخواستی به خواسته استرداد مبلغ 250/806/398 ریال بابت اضافه دریافتی راجع به خدمات ارزش افزوده دادخواستی تقدیم دادگاه‌های عمومی اصفهان کرده است که به شعبه --- دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع و آن شعبه به موجب رای شماره --- - 1393/03/31 حکم بر محکومیت خوانده به استرداد مبلغ مذکور در حق خواهان‌ها صادر کرده است که مورد تجدیدنظرخواهی خوانده « شهرداری » قرار گرفته و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب رای شماره --- - 1393/12/21 ضمن نفی صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و با نقض رای دادگاه بدوی به استناد ماده 77 قانون شهرداری و قانون اصلاحی مصوب 1382/02/11 مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به مفاد ماده 77 قانون مزبور به اعتبار شایستگی کمیسیون ماده 77 شهرداری اعلام نظر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و تحت نظر قرار دارد متن قرار صادره از مرجع قضایی مذکور هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلام حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

قرار عدم صلاحیت شماره 1749 - 1393/12/21 صادر شده از سوی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان راجع به دادخواست خواهان ها به طرفیت شهرداری.... به خواسته استرداد مبلغ اضافه دریافتی بابت بهای خدمات ارزش افزوده به صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و شرحی که در قرار مزبور بازتاب یافته است با توجه به مفاد ماده مذکور و اصلاح آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مصوبه 1392/03/11 صائب است و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عینا تایید و تنفیذ می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون

محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها