دائر کردن دفتر اسناد رسمی در کاربری مسکونی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: از آنجایی که سردفتری در زمره موارد احصا شده در قانون تجارت نیست، دائر کردن دفتر اسناد رسمی استفاده تجاری محسوب نمی شود و می توان آن را در مناطق غیر تجاری دائر کرد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شغل سردفتری در دفترخانه اسناد رسمی تابع قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/04/25 و آیین‌نامه مذکور در مورد این قانون بوده و طبق ماده 1 و 2 قانون مذکور دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضائیه است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود و اداره امور آن به عهده شخصی است که به موجب ابلاغ ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب و سردفتر نامیده می‌شود و این شغل در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده و در ماده 2 قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می‌باشد، لذا به اقتضای مراتب فوق و به استناد قانون موادی از قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تبصره بند 24 از ماده 55 قانون شهرداری دائر کردن دفتر اسناد رسمی از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود و دفتر اسناد رسمی را می توان در مناطق غیر تجاری دائر کرد و این امر تخلف محسوب نمی شود تا کمیسیون ماده صد مجاز باشد در مورد تعطیلی و اعاده و رفع خلاف اتخاذ تصمیم نماید؛ لذا بنا به جهات فوق رای معترض به واجد ایراد بوده و با استناد به ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام کمیسیون مذکور به رسیدگی مجدد با لحاظ ذکر شده در این رای صادر و اعلام می‌گردد؛ رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون فوق الذکر قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

دلاوری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

اولا در مورد تجدیدنظرخواهی آقای س. الف.ع.د. ازدادنامه شماره --- مورخ 8 / 6 / 93 شعبه --- بدوی دیوان دایر بر الزام شهرداری به صدور پایان کار تجاری ملک متنازع فیه با صرف نظر از اینکه مادام که رای کمیسیون اجراء نشده و محل دارای رای کمیسیون می‌باشد الزام به انجام خواسته فاقد و جاهت قانونی است مع الوصف و چون شعبه بدوی در این قسمت از خواسته نفیا یا اثباتا اظهار نظر نکرده و این شعبه نیز راسا حق اظهار نظر در مورد خواسته فوق را ندارد قرار رد تجدید نظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد؛ ثانیا در رابطه با تجدیدنظرخواهی شهرداری از دادنامه مذکور (ازجهت حکم به ورود شکایت و رسیدگی مجدد در کمیسیون) نظر به دلایل و مستندات شاکی که بعضا در دادنامه شماره --- مورخ 31 / 5 / 63 شعبه --- دادگاه عمومی صلح تهران نسبت به خواسته آقای س.م.م به طرفیت خوانده ها در رابطه با ملک مذکور آمده ازجمله (...نظربه اینکه به موجب دادنامه ش 333 شعبه --- دادگاه عمومی صلح تهران محل کسب و تجاری بودن مورد اجاره به اثبات رسیده و متعاقب آن دادنامه ش 768 مورخ 21 / 2 / 62 شعبه --- دادگاه عمومی تهران مبنی بر تایید حکم دادگاه نخستین و سایر اوراق و محتویات پرونده جملگی بر صحت ادعای خواهان دلالت می‌نماید و تردیدی در محل کسب و پیشه بودن مورد اجاره باقی نمی گذارد و از ناحیه خوانده ها نیز دفاع موثری که رافع ادعای خواهان از دعوی مطروحه باشد به عمل نیاورده و مندرجات لایحه واصله به شماره 1454 مورخ 29 / 5 / 63 از ناحیه احد خوانده ها به نام آقای حاج م.پ نیز موثر در مقام نبوده و شایان توجه نیست بناء علیهذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به الزام خوانده ها به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند اجاره نامه رسمی نسبت به محل مورد بحث وفق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها به عنوان کارگاه سری دوزی صادر واعلام می‌دارد بدیهی است.. و لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر ارجاع پرونده به کمیسیون جهت رسیدگی مجدد عادی از اشکال و ایراد قانونی تشخیص می‌گردد به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رد تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران دادنامه تجدیدنظر خواسته شعبه بدوی تایید و ابرام می‌گردد تا کمیسیون با رعایت مفاد دادنامه بدوی و این رای و با بررسی دقیق دلایل و مدارک طرفین (و عنداللزوم ارجاع به کارشناسی با درخواست شاکی) مجددا مبادرت به صدور رای نماید. رای و قرار صادره طبق ماده 3 قانون موصوف قطعی است.

رئیس شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

موسوی - محمدی

منبع
برچسب‌ها