رای شماره 775 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده: ه- ع/97/1861 شماره دادنامه: 9909970906010775 تاریخ: 14/5/99

شاکی: آقای امیر آقا عبداللهی فخیم فرزند حسین

طرف شکایت: آموزش و پرورش ناحیه 2 تبریز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه معاون اول رئیس جمهور شماره 4699 - 18/4/74 و اجرای قانون کار

شاکی دادخواستی به طرفیت آموزش و پرورش به خواسته ابطال بخشنامه شماره 4699 مورخ 18/4/74 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور:

نظر به اینکه اهداف و سیاستهای دولت بر تعمیم و گسترش بیمه های اجتماعی و نقش اساسی سازمان تامین اجتماعی در تحقق این مهم، ضروری است کلیه دستگاههای اجرایی در پرداخت به موقع حق بیمه کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی (سهم دستگاه و سهم بیمه شده) حداکثر مساعدت و همکاری را با سازمان تامین اجتماعی معمول دارند. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی با استناد به مواد 4 و 36 از قانون تامین اجتماعی و مواد 24 و 148 از قانون کار درخواست حق بیمه ایام اشتغال از کارفرمای خود آموزش و پرورش داشته و مدعی است بخشنامه مورد شکایت مانع استیفای حقوق وی است و کارفرما به موجب مواد استنادی مکلف به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال است. ضمناً جزء آموزشیاران نهضت سوادی نبوده است در ناحیه آموزش و پرورش تدریس می کرده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی جناب فریدون نهرینی به موجب لایحه شماره 111440/37156 - 23/8/97 به طور خلاصه توضیح داده است که: بخشنامه صادره صرفاً مبیین ضرورت مساعدت و همکاری به کلیه دستگاه های اجرایی در پرداخت به موقع حق بیمه کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی می‌باشد کاملاً در چارچوب موازین قانونی مربوط بوده و هیچگونه مغایرتی با قوانین ندارد. در ضمن در رابطه با عدم وجود مجوز قانونی جهت الزام نهضت سواد آموزی به پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی قبل از سال 1/1/75 و عدم الزام آن به تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 1495/86 مورخ 14/12/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری معطوف می دارد.

نظریه تهیه کننده گزارش: مصوبه مورد شکایت مغایرت با قوانین و مواد استنادی ندارد. تهیه کننده گزارش: نبی الله کرمی

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره 4699 مورخ 18/4/74 معاون اول ریاست جمهوری صرفاً ناظر بر ضرورت مساعدت و همکاری کلیه دستگاه های اجرایی در پرداخت به موقع حق بیمه کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و هیچ گونه وضع قاعده آمره الزام آوری نداشته است بنابراین هیات محترم تخصصی به اتفاق عقیده بر عدم ابطال مقرره به لحاظ عدم مغایرت با قانون و وضع قاعده آمره داشته و آن را تبیین حکم قانون در مواد 1 و 2 و 4 و 36 و 39 قانون تامین اجتماعی تشخیص نمودند. بنا به مراتب مذکور در اجرای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سوی رییس یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می‌باشد.

حسن زینلی نژاد - نائب رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (7 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها