نظریه مشورتی شماره 7/1401/1342 مورخ 1402/01/20

تاریخ نظریه: 1402/01/20
شماره نظریه: 7/1401/1342
شماره پرونده: 1401-3/1-1342ح

استعلام:

با توجه به ماده 23 قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه مصوب 1389 و ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ممنوع‌الخروجی برای محکوم‌علیه رای دادگاه خارجی اعمال می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به مواد 169 و 178 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی و طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذاشته میشود. ثانیاً، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم‌علیه است و به موجب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مقررات این قانون؛ از جمله اعمال ماده 23 آن در مورد آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مجری است و از آن جا ‌که وفق ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام محاکم خارجی توسط محاکم ایران صورت میگیرد؛ مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394؛ از جمله ماده 23 این قانون در خصوص آرای محاکم خارجی که دادگاه ذی‌صلاح ایران مطابق ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دستور اجرای آن را داده است، قابل اعمال است.

منبع