ماده 3 آیین نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور

دستگاههای اجرایی برای دریافت خدمات مشاوره یا حرفه ای در سطح معاملات کوچک و متوسط می‌توانند با رعایت ماده (24) آیین نامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویب نامه شماره 193542 / ت 42986 ک مورخ 1388/10/1 و اصلاحات بعدی آن از توانمندی افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه استفاده کرده و نسبت به عقد قرارداد و برون سپاری فعالیتهای تخصصی اقدام نمایند.
تبصره - انعقاد قرارداد دستگاههای اجرایی با افراد حقیقی اعتبارسنجی شده در پایگاه بلامانع بوده و به عنوان تأمین کننده خدمات کارشناسی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت پذیرفته می‌شوند.