رای شماره 79 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ع/ 9803792 شماره دادنامه:9909970906010079 تاریخ: 31/2/99

شاکی: 1- شهرداری آبگرم 2- شورای اسلامی شهر آبگرم

طرف شکایت: 1- اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین 2- وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح جامع شهر آبگرم مصوب سال 1392

شاکی دادخواستی به طرفیت 1- اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین 2- وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال طرح جامع شهر آبگرم مصوب سال 1392 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

خلاصه شکایت: شکات به موجب دادخواست و لوایح تقدیمی اجمالاً توضیح داده اند که با توجه به اینکه طرح جامع شهر آبگرم مصوب 1392 دارای مشکلات و مغایرتهای کثیری می‌باشد از جمله طبق طرح هادی مساحت آبگرم 168 هکتار بوده که علیرغم رشد جهت بدون توجه فنی حدود 40 هکتار از حوزه شهری کاسته شده است و نظر به مغایرت های مشهود در طرح جامع با وضع موجود و شرایط و موقعیتهای اماکن تثبیتی اجرای طرح مذکور غیر قابل اجراء می‌باشد. طرح صرفاً بر اساس عکس های هوایی تهیه شده و برای ملاحظه مستندات و شواهد و قرائن به شهرداری مراجعه نشده است و مضافاً به اینکه طرح جامع در صحن علنی شورای اسلامی شهر آبگرم که یکی از ملزومات ابلاغ و اجرای طرح جامع می‌باشد انجام نشده و مورد تائید و تصدیق شوای اسلامی شهر قرار نگرفته همچنین مغایر با تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری که تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارت کشور و شهرسازی خواهد بود شورای شهر هیچگونه پیشنهاد در این زمینه نداشته است. تقاضای ابطال طرح جامع مورد استدعاست.

جوابیه طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین به موجب جوابیه شده شده به شماره 98/3792-4 مورخ 1/2/99 پاسخ داده است طرح جامع شهر آبگرم پس از مصوبه کارگروه تخصصی امور زیر بنایی استان در تاریخ 11/8/98 از تاریخ 12/10/1390 مورد تائید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گرفته و پس از ارسال به استانداری در تاریخ 25/4/92 در تاریخ 20/6/92 به شهرداری مطابق مقررات ابلاغ شده است در تعیین طرح توسط مهندسین مشاور شهر و برنامه طی قرارداد شماره 684 مورخ 22/1/88 انجام شده است لازم به ذکر است که فرایند بررسی و تصویب طرح در مراجع استانی و ملی با دعوت و حضور شهرداری و شورای شهر آبگرم صورت پذیرفته است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

اولاً تصویب طرح جامع شهر مطابق بند 2 از ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از اختیارات آن شورا می‌باشد. ثانیاً تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 به موجب ماده 1 و 10 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 نسخ شده است. بنابراین طرح جامع شهر آبگرم از جهاتی که از ناحیه شکات مغایر قانون اعلام شده است مغایرتی نداشته و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی

رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت شهرداری و شورای اسلامی شهر آبگرم به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین و وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال طرح جامع شهر آبگرم مصوب 1392 موضوع در جلسه مورخ 28/2/99 مطرح و اعضاء پس ازاستماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه تصویب طرح جامع شهر مطابق بند 2 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از اختیارات آن شورا می‌باشد و تبصره 1 ماده 4 قانون تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 به موجب ماده 1 و 10 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 نسخ شده است و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بدون پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر نیز اختیار بررسی و تصویب طرح جامع شهر را دارد. بنابراین طرح جامع شهر آبگرم از جهاتی که از ناحیه شکات اعلام شده است مغایر قانون نبوده فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

منبع

عناوین و برچسب‌ها