قلمرو تعهدات بیمه گر در بیمه اجباری شخص ثالث

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در بیمه اجباری شخص ثالث، شرکت بیمه تا حد مقرر مذکور در بیمه نامه (سقف تعهدات) مکلف به پرداخت است؛ بنابراین الزام شرکت بیمه به پرداخت بیش از سقف قرارداد فاقد توجیه قانونی است و منظور از پرداخت دیه به صورت یوم الادا تا سقف تعهدات قرارداد است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ح. ز. با وکالت س.م. س. دادخواستی به طرفیت شرکت سهامی بیمه.... به خواسته 1 - الزام خوانده به پرداخت مبلغ 650 میلیون ریال 2 - جبران خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/03/11 تا زمان پرداخت دین و خسارت دادرسی تقدیم محاکم عمومی سنندج نموده و توضیح داده در اردیبهشت 1389 خواهان با پژو سواری 405 تصادف نموده و آقای م.ط آسیب دیده، پرونده کیفری تشکیل و موکل در چهار مرحله رسیدگی به پرداخت جزای نقدی و نیز پرداخت دیه آسیب های آقای م.ط محکوم شده است. چون خودرو نزد خوانده دارای پوشش بیمه اجباری شخص ثالث بوده در دو مرحله بخشی از دیه را پرداخته امّا از پرداخت بخش دیگر آن که معادل 650 میلیون ریال بوده خودداری کرده است و... درخواست طبق خواسته را نموده، شعبه --- دادگاه عمومی سنندج پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکیل خواهان و ملاحظه لایحه شرکت خوانده و استعلام دیه پرداختی ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه فرجام خواسته با این استدلال... ماده 3 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری... بیمه نامه را قرارداد بین طرفین تلقی کرده است، تبصره 2 ماده 4 و ماده 5 قانون، شرکت بیمه را تا حدّ مقرر مذکور در بیمه نامه (سقف تعهدات) مکلف به پرداخت دانسته است لذا الزام شرکت بیمه به پرداخت مسئولیت بیمه گزار بیش از سقف قرارداد فاقد توجیه قانونی می‌باشد. استناد وکیل محترم به ماده 21 تعرفه حق بیمه و مطالبه دیه به نرخ زمان پرداخت و بیش از سقف تعهدات قابل پذیرش نمی‌باشد زیرا اولا ماده 21 تعرفه نمی تواند متعارض با مقررات قانون اصلاح باشد ثانیا درمواد 17 و 19 تعرفه، انعقاد قرارداد بیمه با نرخ تعرفه کمتر و با تحصیل بیمه بیش از حداقل مذکور پیش بینی شده است. در صورتی که اگر شرکت بیمه در هر حال مکلف به پرداخت دیه به نرخ روز باشد مفاد مواد اخیر بیهوده خواهد بود. لذا به نظر می‌رسد 21 مراد ماده پرداخت دیه به صورت یوم الادا تا سقف تعهدات قرارداد می‌باشد. بنا به مراتب دادگاه خواسته را وارد ندانسته و حکم به بی حقی صادر و اعلام نموده، وکیل خواهان ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت خواهد شد.به تاریخ بالا هیات شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

ایراد موجه و موثری بر دادنامه فرجام خواسته به شماره 000600117 مورخ 1393/02/31 شعبه --- دادگاه عمومی سنندج که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است و نظر به اینکه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر گردیده مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی با ردّ فرجام خواهی رای مذکور ابرام و پرونده اعاده میشود.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

احمدی - علی شمس

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها