توافق والدین بر حضانت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: توافق والدین بر حضانت فرزند مشترک، مسقط حق و تکلیف آنها بر حضانت فرزند نیست؛ بنابراین دعوی حضانت قابل رسیدگی است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم س. ب.م. با وکالت خانم ف. پ.الف. به طرفیت آقای ج. د.ی. با وکالت آقای ک. ج. دایر به صدور حکم حضانت موقت و خسارات دادرسی برای فرزند مشترک به نام م. ا. متولد 1388/12/09 بدلیل جدایی زوجین از یکدیگر و وجود بیماری در فرزند در مورد اول با توجه به دادخواست تقدیمی و ملاحظه تصویر مصدق سند ازدواج ضمن احراز رابطه زوجیت دایم بین زوجین و شناسنامه خواهان با احراز رابطه مادر فرزندی بین فرزند و خواهان و توضیحات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 1393/02/01 و لایحه مثبوت به شماره 159 - 1394/02/01 و با ملاحظه دستور موقت صادره دادگاه مورخه 1393/09/01 در تحویل موقت فرزند تا صدور حکم و ملاحظه گواهی پزشکی راجع به بیماری فرزند و با توجه به اینکه وکیل خوانده در جلسه مذکور و لایحه مثبوت به شماره 153 - 1394/02/01 دلیل موجه و مستندی در مخالفت اعلام ننموده و اینکه خواهان در شرایط خاصی که در دادسرا شکایت کرده بود و نحوه دیگری در خصوص فرزند توافق کرده نمی تواند موجب اسقاط این حق که طبق مقررات ماده 1168 قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است را می‌نماید و دلیلی بر عدم صلاحیت این حق توسط وکیل خوانده ابراز نگردید و ایراد وکیل خوانده در قابلیت استماع نداشتن این دادخواست همانطور که قبلا در جریان دستور موقت اعلام شد غیر وارد است و مطابق ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مجلس صادر شد و لذا ضمن پذیرش خواسته مستندا به مواد 1168 و 1169 و تبصره الحاقی و اصلاحی 1382/05/06 و 1175 قانون مدنی و ماده 45 قانون حمایت خانواده به لحاظ رعایت غبطه و مصلحت فرزند که اولی است نزد مادر نگهداری شود و از لحاظ عاطفی و روانی به نفع هر دو می‌باشد حکم حضانت فرزند فوق تا هفت سالگی بر له خواهان صادر و اعلام می‌گردد این رای حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.*

رئیس شعبه --- دادگاه خانواده ‌تهران

ملکی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی آقا ی ج. د.ی. به طرفیت خانم س. ب.م. نسبت به دادنا مه شماره 0129 مورخ 1394/02/05 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم حضانت فرزند مشترک به نام م. ا. وارد نمی با شد زیرا با توجه به محتویا ت پرونده و امعا ن نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدید نظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اسا س مستندات موجوددر پرونده صادر گردیده است و با عنا یت به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدید نظر خواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسین مرادی هرندی - روحانی

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها