سلب عنوان ضابط دادگستری توسط قاضی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/08
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

سلب عنوان ضابط دادگستری توسط قاضی

پرسش

آیا قاضی می‌تواند عنوان ضابط دادگستری را از وی سلب نماید؟

نظر هیئت عالی

سلب عنوان ضابطیت مستلزم تشریفات خاصی است که در آئین نامه مربوط به ماده 30 قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده است؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مقرون به واقع اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به آیین نامه ماده 30 قانون مذکور سلب عنوان ضابط تابع تشریفات خاص مندرج در این آیین نامه بوده و مقام قضایی نمیتواند عنوان ضابط را سلب نماید و تنها می‌تواند گزارش واصله را به آن ترتیب اثر دهد.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری که شرایطی راذکر نموده لذا هرکدام از آن شرایط نبود سلب عنوان ضابط ایرادی ندارد.

منبع
برچسب‌ها