ماده 13 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

(اصلاحی 1402/08/20)- دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً‌ 6/000/000 ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال،‌ 20 درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال 10 درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا، چهار درصد اضافه خواهد شد و حداکثر ششصد میلیون ریال می‌باشد.