نظریه مشورتی شماره 7/1402/168 مورخ 1131/10/12

تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/1402/168
شماره پرونده: 1402-127-168ح

استعلام:

1- در صورتی‌که متوفی فاقد ورثه باشد و ذی‌نفع تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نماید، نحوه صدور گواهی انحصار وراثت به چه کیفیتی است؟
2- در دعاوی مربوط به این شخص؛ مانند الزام به تنظیم سند رسمی، چه شخصی باید به عنوان قائم‌مقام متوفی، خوانده قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی‌که متوفی وارثی نداشته باشد، ابتدا باید در اجرای ماده 327 قانون امور حسبی مصوب 1319 از دادگاه صالح درخواست تعیین مدیر ترکه شود. چنانچه مدیر ترکه برابر ماده 334 این قانون ادعای فرد مبنی بر داشتن حقی بر متوفی را با ادله ابرازی و سوابق امر منطبق بداند، با رعایت مقررات مربوط از جمله ماده 336 قانون یادشده، نسبت به ادای دیون متوفی اقدام می‌کند و در غیر این صورت، ذی‌نفع باید مطابق ماده 238 قانون یادشده به طرفیت مدیر ترکه اقامه دعوا کند؛ مگر آنکه ترکه به دادستان داده شده باشد که در این صورت دعوا باید به طرفیت دادستان اقامه شود. بنا به مراتب فوق، موضوع درخواست ذی‌نفع برای صدور گواهی حصر وراثت به نحو مطرح شده در استعلام موضوعاً منتفی است.

منبع