رای شماره 1362 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ع/ 9901263 شماره دادنامه:9909970906011362 تاریخ: 18/11/99

شاکی: آقای علی طوماری

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم از بند 9 دستورالعمل موضوع تبصره 3 بخش پ ماده 59 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 در خصوص (سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری اعم از اینکه کل سهام یا درصدی از آن متعلق به شهرداری باشد)

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال قسمت دوم از بند 9 دستورالعمل موضوع تبصره 3 بخش پ ماده 59 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 در خصوص (سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری اعم از اینکه کل سهام یا درصدی از آن متعلق به شهرداری باشد) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند 9 دستورالعمل موضوع تبصره 3 بخش پ ماده 59 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394

ردیف9- سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری اعم از اینکه کل سهام یا درصدی از آن متعلق به شهرداری باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- متن مصوبه معترض عنه عیناً در بند ح از فراز 6 ماده (401) فصل چهارم نظامنامه انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان ها درج شده بود که با شکایت از آن دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای آن را صادر نمود. 2- بخشنامه هیات وزیران و هر یک از وزرا با متن و درج قوانین نباید تعارض داشته باشد. 3- دستورالعمل موجب محرومیت کارکنان بعضی از دستگاههایی است که نه اجرای قانون نظام مهندسی را بر عهده دارند و نه نظارت بر اجرای آن را و تعارض منافع هنگامی قابل تصور است که دستگاه های مشمول وظیفه نظارت و اجرا را در ارتباط با قانون نظام مهندسی بر عهده داشته باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت پاسخی ارائه ننموده است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت در اجرای ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ناظر بر تبصره 3 بخش پ ماده 59 اصلاحی آیین‌نامه مذکور که اشعار می‌دارد (به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اخلال در انجام وظایف، تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون مجاز نمی‌باشد) صادر شده است خارج از حدود اختیار نبوده و مغایر با قانون نظام مهندسی نیز نمی‌باشد عقیده به رد شکایت دارم./6

تهیه کننده گزارش:

شهریار قلعه

تعیین نامه اصلاحی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نظامنامه رفتار حرفه ای و اخلاقی در مهندسی ساختمان دانلود و ضمیمه پرونده شود.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای علی طوماری به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال قسمت دوم از بند 9 دستورالعمل موضوع تبصره 3 بخش پ ماده 59 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 موضوع در جلسه مورخ 5/11/99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اکثریت بیش از 4/3 اعضاء بر این نظر بودند با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت در اجرای ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ناظر بر تبصره 3 بخش پ ماده 59 اصلاحی آیین‌نامه مذکور که اشعار می‌دارد (به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اخلال در انجام وظایف، تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون مجاز نمی‌باشد) صادر شده است بنابراین خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نبوده فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

آیین نامه ها (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها