نظریه مشورتی شماره 7/99/1401 مورخ 1399/09/30

تاریخ نظریه: 1399/09/30
شماره نظریه: 7/99/1401
شماره پرونده: 99-168-1401 ک

استعلام:

با توجه به ماده 251 قانون آیین داردسی کیفری الف- چنانچه دادگاه بدوی در خصوص اتهام متهم حکم به برائت صادر نماید آیا قرار تأمین و دادگاه تجدیدنظر عقیده به محکومیت متهم داشته باشد آیا دادگاه تجدینظر باید قرار تأمین جدید صادر نماید یا همان قرار تأمین قبلی کفایت می‌کند؟
ب-در صورتی که دادسرا به متهمی تفهیم اتهام کند و قرار تأمین هم صادر نماید ولی در آخر نسبت به متهم به هر دلیل قرار منع تعقیب صادر کند و شاکی به آن قرار اعتراض نماید و دادگاه قرار منع تعقیب را نقض کند و قرار جلب به دادرسی صادر کند و در راستای ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را به دادسرا اعاده کند آیا دادسرا بایستی قرار تأمین جدید صادر نماید یا همان قرار صادره قبلی کفایت می‌کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از مواد 376، 251، 246 و 456 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با صدور حکم برائت متهم، قرار تأمین کیفری لغو می‌شود و چنانچه شاکی به رأی اعتراض کند، با توجه به منتفی شدن قرار تأمین اولیه، دادگاه تجدید نظر در صورت اقتضاء باید قرار تأمین متناسب اخذ کند.
2- با توجه به ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت موافقت با قرار منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند و در این صورت قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی می‌شود. همچنین مطابق مواد 274 و 276 این قانون؛ در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع وتأمین مناسب، پرونده را به دادگاه ارسال کند. بنابراین، پس از نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی، تفهیم مجدد اتهام و صدور قرار تأمین مناسب از سوی دادسرا ضرورت دارد.

منبع