رای شماره 35 مورخ 1400/01/29 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/ 9901603

شماره دادنامه: 140009970906010035

تاریخ: 29/1/1400

شاکی: آقای عظیم رضا شرفی فر فرزند علی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دزفول

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ 4/11/91 شورای شهر دزفول

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر دزفول به خواسته ابطال بند یک دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ 4/11/91 شورای شهر دزفول به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند 2: پزشکان، وکلا، داروخانه، آزمایشگاه ها

80% × متراژ زیربنای مفید × نرخ ارزش معاملاتی دفترچه دارای = عوارض بهای خدمات شهری

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه موضوع شکایت مغایر با اصل 51 قانون اساسی می‌باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: از ناحیه طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم لایحه ای تا زمان تهیه گزارش ارسال نشده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی مثل وکلا در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 2 از مصوبه 241 مورخ 4/11/91 مبنی بر نحوه اخذ عوارض بهای خدمات شهری جهت مشاغل غیر مشمول نظام صنفی برای وکلا مصوب شورای اسلامی شهر دزفول مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدحسن پیرزادهنائب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها