تکلیف دادگاه درفرض احراز جهات تخفیف

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: درفرض احراز جهات تخفیف،دادگاه مکلف به تعیین مجازات کمتر از حداقل مقرر قانونی است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/19

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای م. ر. متولد 70 ، ایرانی بدون سابقه محکومیت کیفری دایر بر قتل غیر عمدی دراثر بی احتیاطی در حین رانندگی با وسلیه نقلیه موتوری در ماه حرام (ذی الحجه)با میزان تقصیر 50 درصد دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و شکایت اولیای دم و نظریه هیت 5 نفره کارشناسان راهنمایی ورانندگی و اظهارات متهم و و کیفرخواست صادره و تحقیقات معموله سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام وی محرز و مسلم است مستندا به مواد 448 و 449 و 490 و 450 و 452 و 549 و 555 و 556 و 558 وتبصره بند ماده 488 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت پنجاه درصد یک فقره دیه کامل مرد مسلمان به علاوه یک سوم دیه به عنوان تغلیظ به لحاظ وقوع حادثه در ماه حرام ظرف مدت دوسال از تاریخ حادثه درحق اولیای دم متوفی الف. ت.ف. محکوم می‌نماید و اما در خصوص جنبه عمومی بزه دادگاه نامبرده را مستندا به ماده 714 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و با رعایت مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص با دو درجه تخفیف از درجه 5 به 7 نامبرده را به شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظردرمحاکم تجدید نظراستان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران - سیدمحمدشادمان جم

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/28

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. با وکالت خانم ر. ح.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/12/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی کیفری دو تهران که به موجب آن وی از بابت قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موتوری در ماه حرام با میزان 50 درصد تقصیر به پرداخت دیه در حق اولیاء دم و از حیث جنبه عمومی جرم به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده و اینکه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه ننموده است و دادنامه نیز بر اساس دلائل و قرائن موجود در پرونده اصدار یافته است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 455 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری و با اعمال ماده 68 و 70 بند ت ماده 86 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 94/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور و لحاظ مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی به لحاظ نداشتن سابقه کیفری محکوم علیه و با تذکر به دادگاه بدوی که با احراز جهات تخفیف مکلف به تعیین مجازات از حداقل قانونی بوده، با اصلاح شش ماه حبس به 91 روز حبس تعزیری و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی جایگزین حبس ( 91 روز حبس) نموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته را به نحوه مذکور تائید می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

احمد شیری خان- نظر ملک رئیسی

منبع
برچسب‌ها