نظریه مشورتی شماره 7/1403/44 مورخ 1403/02/18

تاریخ نظریه: 1403/02/18
شماره نظریه: 7/1403/44
شماره پرونده: 1403-186/1-44ک

استعلام:

الف- آیا بزه مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به صرف ارسال یک پیام یا برقراری یک تماس از ناحیه مشتکی‌عنه به شاکی قابل تحقق است یا مداومت در ارسال پیام یا برقراری تماس جهت تحقق بزه مذکور شرط است؟
ب- آیا پاسخ شاکی به پیام‌های ارسالی یا تماس‌های برقراری از ناحیه مشتکی‌عنه، موجب عدم تحقق بزه مذکور شده و در ارکان تشکیل‌دهنده بزه مذکور خدشه‌ای ایجاد می‌کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- اولاً، تشخیص و تطبیق اعمال با عناوین مجرمانه بر اساس محتویات پرونده و توسط قاضی رسیدگی‌کننده در هر مورد، به عمل می‌آید.
ثانیاً، جرم مزاحمت تلفنی به مفهوم خاص اگرچه با توجه به سوابق تقنینی در حقوق ایران و لزوم تفسیر مضیق از نصوص کیفری نیاز به تکرار دارد؛ با این حال، ارسال یک بار پیامک (اعم از با محتوا یا بدون محتوا) نیز ممکن است از مصادیق مزاحمت تلفنی محسوب گردد که تشخیص آن در هر مورد، به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
ب- در صورت تحقق جرم بزه مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ارسال پیام توسط شاکی در پاسخ مرتکب جرم تاثیری در قضیه ندارد و به ارکان تشکیل دهنده جرم واقع شده خللی وارد نمی‌کند.

منبع