استرداد طلای هدیه شده به زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: طلاجات از نظر عرف از اقلام جهیزیه محسوب نمی شود و دعوی استرداد آنها از ناحیه زوج قابل پذیرش است.

رای دادگاه بدوی

خواسته آقای ب.الف. به‌ طرفیت خانم ب.ش. استرداد طلاجات است خواهان مدعی شده که در زمان نامزدی و اجرای عقد نکاح مقداری طلا به شرح فاکتورهای پیوستی به مقدار 58 گرم جهت خوانده خریداری نموده و تقاضای استرداد آن‌ها را نموده خوانده و وکیل وی در قبال خواسته و مستندات خواهان دفاع موثر موجهی ارائه نداده لذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد به مواد 803 - 1257 قانون مدنی و مواد 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به استرداد طلاجات به‌ شرح فاکتورهای پیوست پرونده و پرداخت مبلغ 7650000 ریال به‌ عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - امیرخانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ب.ش. به ‌طرفیت آقای ب.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/27 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اسلام‌شهر در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم استرداد طلاجات وارد نمی‌باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان‌نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و و اصولا طلاجات از نظر عرف از اقلام جهیزیه محسوب نمی‌گردد تا تعارض بین اقلام باشد با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می‌نماید این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران

مرادی هرندی- روحانی

منبع
برچسب‌ها