وضعیت حقوقی آسیب دانش آموز توسط همکلاسی خود و احراز تقصیر مسئولین مرتبط

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/18
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

وضعیت حقوقی آسیب دانش آموز توسط همکلاسی خود و احراز تقصیر مسئولین مرتبط

پرسش

پسر بچه‌ای 8 ساله در حین بازی در مدرسه چشم هم‌کلاسی خود را کور می‌نماید. در زمان انجام تحقیقات مقدماتی، مسئولین مدرسه در مقام دفاع مدعی هستند که مدرسه صرفاً مسئول آموزش بچه‌هاست نه حفاظت از ایشان، لذا با توجه به اینکه احراز رابطه سببیت با قاضی رسیدگی کننده است نه کارشناس، در این خصوص مقصر حادثه چه کسی است؟ اگر همین حادثه در مهد کودک اتفاق بیفتد چه وضعیتی خواهد داشت؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال برای دو شخص، 1- اولیای مدرسه و 2- شخص طفل مرتکب. مسئولیت مدنی جبران خسارت متصور است، لیکن با توجه به این که حادثه در مدرسه به وقوع پیوسته، با انجام کارشناسی اگر مشخص شود، اولیا مدرسه مقررات ناظر بر حفاظت و مراقبت از دانش آموزان را رعایت نکرده باشند و با احراز رابطه سببیت عرضی، مدرسه مقصر باشد، مسئول جبران خسارت خواهد بود، والا از مال صغیر مرتکب جبران خسارت به عمل خواهد آمد.

نظر اتفاقی

باید با بررسی موضوع رابطه سببّیت احراز شود که نیازمند بررسی شرایط و اوضاع و احوال می‌باشد و بسته به نوع حادثه متفاوت است. در مثال مذکور، اگر آئین نامه‌های مربوطه رعایت نشده باشد، مدرسه یا مهد کودک مقصر می‌باشند. اگر اتفاق در زنگ تفریح رخ داده باشد یا اینکه سر کلاس اتفاق افتاده باشد، مورد به مورد متفاوت است. در هر حال اگر تمام شرایط و مسائل رعایت شده باشد، عاقله ضامن است (با وجود شرایط خود). باید توجه داشت که بین رابطه سببّیت و استناد تفاوت است. ابتدا کارشناس موضوع را بررسی کند، آیا آئین نامه‌ها رعایت شده است یا خیر؟ کارشناس نظر پیشنهادی خود را می‌دهد. سپس دادسرا به تحقیقات خود ادامه داده و مطابق ماده 529 قانون مجازات اسلامی می‌بایست استناد نتیجه به تقصیر مرتکب احراز گردد. مدرسه نمی‌تواند بگوید که من فقط مسئول آموزش هستم. ماده 7 قانون مسئولیت مدنی برای مدرسه، مسئولیت قائل است. وظیفه حفاظت و نگهداری از دانش آموزان در ساعت مدرسه، با مسئولین مدرسه است.

منبع
برچسب‌ها