شروط لازم برای پرداخت نفقه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1382/01/18
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

شروط لازم برای پرداخت نفقه

پرسش

آیا در مطالبه نفقه، زن باید تمکین خود را ثابت کند؟ آیا اثبات رابطه زوجیت دائم کافی است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مبانی و اسباب موجهه در اتفاق‌نظر ابراز شده و نیز مستندات نظر مذکور و همان‌گونه که استدلال گردیده در دعوای مدنی مطالبه نفقه احراز وجود رابطه زوجیت دائمی بین طرفین کافی به ‌نظر می‌رسد و نظر مذکور صحیح بوده و تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

طبق ماده 1102 قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح رابطه زوجیت برقرار شده و کلیه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل هم قرار می‌گیرد و مطابق ماده 1108 قانون مدنی هر‌گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. بنابراین، در مطالبه نفقه کافی است زوجه رابطه زوجیت دائم را ثابت کند در این‌صورت نفقه به او تعلق می‌گیرد و اگر مرد مدعی نشوز زن باشد باید آن را ثابت کند و بار اثبات دلیل در ادعای نشوز که مانع پرداخت نفقه است به‌ عهده اوست. البته در صورتی‌که زوجه شکایتی اقامه کند، شاکیه خصوصی باید دو چیز را ثابت کند یکی استطاعت مالی مرد و دیگری تمکین ولی در دعوای مدنی اثبات تمکین به‌ عهده زوجه نیست و اگر مرد مدعی نشوز است باید آن را ثابت کند تا نفقه به زوجه تعلق نگیرد.

منبع
برچسب‌ها