رای شماره 378 مورخ 1382/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 378

تاریخ: 1382/09/23

کلاسه پرونده: 178/82

شاکی: آقای سید محمد مروجی و غیره

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اجرای تصویب نامه مورخ 11/3/1379 هیات وزیران

مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به تاسیس شهرداری مشترک جوشقان و کامو بموحب مصوبه مورخ 11/3/1379 هیات وزیران معترض بوده ودرخواست رسیدگی به مصوبه مذکور را نموده اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظربه این که موضوع شکایت وخواسته انطباقی با شقوق مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ندارد، لذا به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر درهیات عمومی دیوان تشخیص نگردید.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع