رای شماره 4 مورخ 1383/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 746/82

شاکی:خانم مهین خوش اندام قریه عباس

موضوع:ابطال قسمت اخیر بند 5 بخشنامه شماره58/710 مورخ 13/10/1379 معاون اداری ومالی وزارت آموزش و پرورش

تاریخ رای:یکشنبه 16 فروردین 1383

شماره دادنامه: 4

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی قسمت اخیر بند5بخشنامه شماره58/710 مورخ 1379/10/13 معاون اداری ومالی وزارت آموزش و پرورش را مغایر قانون اعلام و درخواست ابطال آن را نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین درّی نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

موضوع اعتراض شاکی نسبت به قسمت اخیر بند 5 بخشنامه شماره58/710 مورخ 1379/10/13 معاون اداری و مالی وزارت آموزش وپرورش قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 143 مورخ1381/04/30 هیات عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع