نظریه مشورتی شماره 7/1401/317 مورخ 1401/07/02

تاریخ نظریه: 1401/07/02
شماره نظریه: 7/1401/317
شماره پرونده: 1401-3/1-317 ح

استعلام:

اجراییه‌ای در سال 1389 دایر بر محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال صادر و عملیات اجرایی نیز تا مرحله معرفی به دفترخانه اسناد رسمی تهیه و پیش‌نویس سند انتقال، ادامه یافته است؛ اما به دلیل عدم پیگیری محکوم‌له و سپری شدن مدت زمان مدیدی، پرونده محاکماتی و اجرایی، بدون اجرای کامل مفاد دادنامه قطعی، پالایش و خمیر شده است. در حال حاضر تنها اوراق موجود از پرونده، تصویر اجراییه و دستور تنظیم سند و برگ استعلام از اداره ثبت است؛ مراجعات مکرر محکوم‌له نیز به اجرای احکام مدنی برای ادامه عملیات اجرایی به دلیل خمیر شدن پرونده و عدم قبول دایره اجرای احکام مدنی مثمر ثمر نبوده است. خواهشمند است اعلام فرمایید راهکار اجرای حکم در وضعیت فعلی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض امحای پرونده و مقدور نبودن دسترسی به دفاتر و سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، در صورت مراجعه محکوم‌له و ارائه تصویر برابر اصل‌شده دادنامه و اجراییه قبلی، مرجع قضایی مربوط به هر طریق ممکن با بررسی سوابق موجود، حسب مورد عملیات اجرایی را ادامه می‌دهد و یا اجراییه جدید موضوع ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صادر می‌کند.

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها