ماده 147 قانون مدنی

هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن میشود.