حدود مداخله اداره اوقاف در تکایا و هیات های مذهبی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نظر به استثنا شدن تکایا و هیاتهای مذهبی از نظارت اداره اوقاف بر اماکن مذهبی، در صورت خرید ملک توسط اشخاص جهت تاسیس و استفاده هیات، اداره اوقاف حق ثبت رسمی آن به نام خود را ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

آقایان ع.الف.، ر.س. و ع.م. دادخواستی به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه س. به خواسته اعتراض بر ثبت هیات الف. تقدیم محاکم عمومی س. نموده‌اند که پرونده به شعبه اول ارجاع شده است. شرح دادخواست اجمالا این است که خواهان‌ها مدعی هستند: «مدتی قبل یک قطعه زمین با همکاری مردم خریداری کرده‌ایم و با جمع‌آوری پول، اقدام به ساخت‌وساز هیات نمودیم و چون اداره اوقاف هیچ‌گونه کمکی در خصوص ساخت‌وساز هیات نکرده است و این امر با همیاری و خودیاری مردم انجام شده است و این هیات مربوط به همه مردم روستا می‌باشد و چون اینجانبان هیات امنا هستیم و باید از حقوق مردم دفاع کنیم و حالیه اداره مذکور قصد به ثبت رساندن آن را دارد، تحت پلاک‌های... و... آگهی کرده، لذا تقاضای رسیدگی داریم.» حسب اعلام اداره ثبت س. در خصوص تقاضای ثبت پلاک... و... فرعی از... اصلی بخش --- س. که آگهی نوبتی آن در روزنامه منتشر شده است، در موعد مقرر اعتراض واصل شده است. در تاریخ 1393/06/13 که با حضور خواهان‌ها و در غیاب خوانده تشکیل شده است، خواهان‌ها دعوی را به شرح دادخواست اعلام و به تکرار مطالب مذکور در دادخواست پرداخته و نامبردگان اظهار داشته‌اند: «اسناد خریداری موجود است و مراجعه به اداره اوقاف صرفا برای پلاک‌گذاری بوده و نه به نام اداره اوقاف.» تصویر دو فقره اسناد عادی ضمیمه است. دادگاه طی دادنامه شماره --- - 1393/06/17 خلاصتا اینگونه رای داده است: «... با توجه به اسناد عادی ارائه شده از سوی خواهان‌ها که دلالت بر خریداری ملک توسط اهالی دارد و هزینه احداث آن نیز با خودیاری مردم پرداخت شده و به علاوه امور اماکن مذهبی که دارای متصدی و متولی نباشد، تحت نظارت و اداره سازمان اوقاف است و تکایای و هیاتهای مذهبی مستثنی شده و نظر به عدم دفاعی از جانب نماینده اداره اوقاف و با التفات به انتشار آگهی مربوطه و اینکه اعتراض در مهلت مقرر بوده است، لذا دادگاه حکم به ابطال عملیات ثبتی هیات الف. به نام اداره اوقاف صادر نموده و رای صادره را غیابی اعلام کرده است.» که با تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه مذکور توسط موقوفه هیات ح. به نمایندگی اداره اوقاف، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر با توجه به اینکه رای صادره با توجه به ابلاغ دادنامه به رئیس دفتر اداره اوقاف حضوری بوده و نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در خارج از فرجه مقرر تجدیدنظرخواهی ( 20 روزه) به عمل آمده با تلقی تجدیدنظرخواهی به فرجام‌خواهی و اینکه نظر به اینکه موضوع پرونده نیز مربوط به اصل وقف است که قابل فرجام‌خواهی می‌باشد، پرونده را به دیوان‌عالی‌کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع و توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته وارد نیست. با توجه به محتویات پرونده رای صادره که بر صدور حکم به ابطال عملیات ثبتی هیات الف. به نام اداره اوقاف س. صادر شده، صحیحا و مطابق موازین قانونی است و از لحاظ اصول و مبانی رای و نحوه استدلال دادگاه ایراد و خدشه‌ای نسبت به آن دیده نمی‌شود و از لحاظ رعایت قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال موثر است. لذا با استناد به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان‌عالی‌کشور

معینی - جلیلی تقویان

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها