ماده 2 آیین نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به منظور ایجاد بستر حمایتی و ارتقای مهارتهای فعالان حوزه آزادکاری طی سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به ایجاد پایگاه ثبت اطلاعات آزادکاران اقدام نموده و مجری اعتبارسنجی افراد پایگاه طبق دستورالعمل موضوع تبصره (1) این ماده است.
تبصره 1- به منظور رعایت منصفانه بودن و شفافیت قراردادهای کاری و حقوق طرفین، دستورالعمل نظارت بر پایگاه و سکوهای نرم افزاری و اعتبار سنجی افراد عضو پایگاه با رعایت قوانین توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور تدوین و توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌شود.
تبصره 2- کلیه سکوهای نرم افزاری ارائه خدمات آزادکاری می‌توانند از خدمات اعتبارسنجی و حمایتی پایگاه برخوردار شده و در چهارچوب دستورالعمل فوق تبادل داده و اطلاعات نمایند.