امکان پذیرش وثیقه پس از صدور قرار عدم صلاحیت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/09
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب

موضوع

امکان پذیرش وثیقه پس از صدور قرار عدم صلاحیت

پرسش

در پرونده‌ای بر اساس ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین وثیقه صادر و منتهی به بازداشت شده و دادگاه قرار صلاحیت و دستور اعزام متهم صادر نموده و در صورتی که متهم بخواهد وثیقه بسپارد (با توجه به قرار عدم صلاحیت صادرشده) تکلیف دادگاه چیست؟

نظر هیات عالی

صدور قرار عدم صلاحیت رفع تکلیف در پذیرش وثیقه از سوی مرجع صادر کننده را نمی‌نماید؛ نظریه اکثریت در حد این استنتاج تائید می‌گردد.

نظر اکثریت

در هر مرحله‌ای که باشد بایستی وثیقه پذیرفته شود و عدم صلاحیت بر اساس ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری مانع از پذیرش وثیقه یا کفالت نمی‌باشد و دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت می‌تواند وثیقه را بپذیرد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه قاضی در اعمال ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری دارای صلاحیت استثنایی بوده و قرار عدم صلاحیت صادر گردیده است و لذا این مرجع دیگر دارای صلاحیت نیست و بدین لحاظ تکلیفی برای مرجع صادرکننده قرار عدم صلاحیت در پذیرش وثیقه وجود ندارد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها