نظریه مشورتی شماره 7/96/2202 مورخ 1396/09/19

تاریخ نظریه: 1396/09/19
شماره نظریه: 7/96/2202
شماره پرونده: 1638-1/168-96

استعلام:

چون طرفین شکایت به حکم صادره از دادگاه بدوی اعم از محکومیت یا برائت خارج از مهلت 20 روز قانونی اعتراض و تقاضای تجدید نظرخواهی کرده دادگاه قرار رد درخواست تجدید نظرخواهی صادر کرده است با قید اینکه راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظرخواهی است متضرر از قرار صادره مجدداً خارج از مهلت 20 روز قانونی قرار رد درخواست تجدید نظرخواهی اعتراض و تقاضای تجدید نظر به همین قرار دادند با در نظر داشتن نبصره 2 ماده 427 و ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 آیا اساساً قرار صادره اخیر الصدور قابل تجدید نظرخواهی است یا نه؟ مستند قانونی چیست؟ تکلیف دادگاه بدوی چه می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فرض سوال مصداق قسمت اخیر ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشد که با لحاظ تبصره 2 ماده 427 و ماده 426 قانون فوق الذکر، قرار رد درخواست تجدیدنظر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است و موضوع منصرف از صدر ماده 440 یاد شده است که ظهور در تجدیدنظر خواهی ابتدایی دارد که اعمال مجدد آن موجب تسلسل خواهد شد.

منبع