تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۰۲۵

پیام: عدم استماع دفاعیات متهم یا توضیحات وکیل مدافع وی، موجب بی اعتباری حکم صادره و تلقی آن به قرار خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه ۱۰۴/۹۳۰۰۴۲ موضوع اتهام آقای م. ،۲۲ ساله، مجرد، اهل و مقیم ری (مشخصات بیشتری از وی در کیفرخواست درج نگردیده است)، فعلاً متواری، دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی؛ از عطف توجه به جمیع اوراق متشکله امر، مفاد گزارش ارسالی از ناحیه کلانتری... شهرری در مقام تبیین نحوه ارتکاب عمل مجرمانه مزبور توسط خاطی یادشده مورخ ۲۶/۰۸/۹۱، شکوائیه ابرازی شاکی خصوصی آقای م.، در مقام تشریح و چگونگی بروز نزاع و درگیری و بالتبع مصدومیت شاکی توسط متهم صدرالاشاره به آدرس اعلامی پیوستی پرونده، مفاد کیفرخواست تحت شماره ۵۰۳۲ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲ اصداری از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری و دفاعیات نماینده دادستان از کیفرخواست مذکور، گواهینامه های صادره از اداره پزشکی قانونی، مودای گواهی گواهان تعرفه شاکی هرکدام با مشخصات سجلی مقیده در اوراق استشهادیه مضبوط پرونده در تأیید و تسجیل ادعای معنونه، به نتیجه جامع تحقیقات و بررسی های تکمیلی متداوله در مانحن فیه، عدم حضور متهم در هیچ یک از مراحل تحقیقاتی و دادرسی علی رغم اخطار و ابلاغ قانونی حسب مواد ۱۱۵ و ۱۸۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (نشر آگهی) و گذشت مدت زمان مقرره قانونی، عدم ارائه لایحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل و عدم ارائه اسناد و مدارک حسب ماده ۱۱۶ قانون مارالذکر به حکایت صورت جلسه تحریری تنظیمی در وقت رسیدگی تعیینی و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، محکمه نظر به جمیع مستندات امر، شرح اتهام انتسابی به متهم را به نظر ثابت و مجرمیتش را محرز تلقی و مستنداً به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده ۵۹۳ ناظر به مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ و ۴۴۸ و ۴۵۲ و ۴۶۲ و ۴۸۸ همگی از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و با رعایت مادتین ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر محکومیت متهم به پرداخت شش درصد دیه کامل انسان از بابت ارش معینه شکستگی بینی که بدون فساد جوش خورده است در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید. و اما در خصوص دیگر متهم مندرج در کیفرخواست صادره از ناحیه دادستان شهرری آقای م. دایر بر فحاشی، موضوع شکایت شاکی فوق الاشاره با توجه به محتویات پرونده نظر به عدم ارائه ادله مثبته و مکفیه از ناحیه شاکی و دفاعیات موجه و موثر متهم و انکار شدید وی در دادسرا به شرح تحقیقات معموله توسط شعبه ۷ بازپرسی، به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی، مستنداً به ماده ۱۲۰ قانون مارالذکر و قاعده درأ و بندالف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل فقهی اصاله البرائه و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره در مورد اخیر حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. و در مورد اول غیابی و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین مرجع می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی شهرری - شمس

رأی دادگاه

در خصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه ۱۰۴/ ۹۳۰۰۴۲ واخواهی آقای... به وکالت از طرف محکوم علیه آقای م. معروف به س. نسبت به دادنامه اصداری تحت شماره ۲۳۶ مورخ ۱۶/۰۴/۹۳ که بر اساس آن مشارالیه بابت انتساب بزه ایراد صدمه بدنی عمدی به پرداخت دیات در حق محکوم له آقای م. غیاباً محکوم گردیده است؛ از عنایت و دقت در جامع محتویات پرونده و با ملاحظه در مندرجات لایحه اعتراضیه تقدیمی، نظر به این که نامبرده فوق الذکر ایراد و یا اعتراض موثر و موجهی به عمل ننموده است، بالتبع رأی مزبور مطابق مقررات قانونی اصدار یافته است، لهذا دادگاه نظر به مراتب مسطوره، شرح اعتراضیه معنونه وی را قابل اجابت ندانسته و مستنداً به مادتین ۲۱۸ و ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری؛ مفاد دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی ری - شمس

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. معروف به س. با وکالت آقای... نسبت به دادنامه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۵/۰۵/۹۳ صادرشده از شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی شهرری که در مقام رد واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره ۲۳۶ مورخ ۱۶/۰۴/۹۳ همان مرجع بوده و به موجب آن به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع شکایت آقای م.، به پرداخت دیه صدمه وارده در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی بزه نیز به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده، نظر به این که در دادسرا و یا دادگاه بدوی از متهم موصوف تحقیق به عمل نیامده و اتهام انتسابی به وی تفهیم نشده و یا در دادگاه استماع توضیحات وکیل مدافع وی در دفاع از موکل پیرامون اتهام عنوان شده به عمل نیامده است و خصوصاً در مرحله رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی دفاعیات مشارالیه و وکیل وی استماع نگردیده و توضیحات در صورت مجلس دادگاه منعکس نشده است که در این صورت عدم رعایت تشریفات دادرسی و عدم رعایت موارد مذکور به درجه ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی صادرشده می‌گردد و از طرفی با لحاظ نظریه شماره ۷/۵۶۶۷ مورخ ۱۴/۰۵/۸۳ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه، عدم رعایت موارد یاد شده و عدم دفاعیات تجدیدنظرخواه و یا توضیحات وکیل مدافع وی در دفاع از موکل، رأی مزبور در ماهیت امر تشخیص نمی گردد بلکه به نظر این مرجع حکم صادرشده قرار تلقی می‌شود. دادگاه بنا به مراتب ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند ب ماده ۲۵۷ و شق دو آن از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۵/۰۵/۹۳ را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده می نماید تا با دعوت از طرفین و وکیل محکوم علیه غایب و نماینده دادستان و تشکیل جلسه دادرسی، استماع توضیحات طرفین و دفاعیات تجدیدنظرخواه و یا وکیل مدافع وی، تحقیق از گواهان قضیه و عنداللزوم تفهیم اتهام به متهم و اخذ تأمین کیفری، نفیاً یا اثباتاً در ماهیت امر در رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۲۳۶ مورخ ۱۶/۰۴/۹۳ اظهارنظر نمایند. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نیک نژاد - تیموری