صلاحیت رسیدگی به جرم قتل متهم 5 ساله

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/20
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

صلاحیت رسیدگی به جرم قتل متهم 5 ساله

پرسش

پسر 5 ساله متهم به قتل پسر 7 ساله در حوزه قضایی بخش سریش‌اباد می‌باشد. دادستان جانشین بازپرس بخش جهت از بین نرفتن شواهد و آثار جرم بعد از تحقیق از مطلعین و بررسی صحنه جرم و اخذ نظریه پزشکی قانونی با توجه به اینکه به اتهام مذکور در دادگاه کیفری یک ویژه اطفال رسیدگی می‌گردد. دادگاه بخش باید پرونده را با قرار عدم صلاحیت برای دادگاه کیفری بفرستد یا طی صورتجلسه و دستور ارسال نماید. در صورت نظر به عدم صلاحیت، آیا قرار باید به نظر دادستان شهرستان قروه برسد؟

نظر هیات عالی

در فرض پرسش با عنایت به اینکه دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا به صلاحیت دادگاه فاقد موضوعیت است و بنابراین با لحاظ مواد 22 و 285 (تبصره یک) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادسرا باید نسبت به ارسال پرونده به دادگاه اطفال و نوجوانان اقدام کند و صدور قرار عدم صلاحیت منتفی است.

نظر اکثریت

قرار عدم صلاحیت نسبت به مرجعی که ادعای صلاحیت در مورد آن شده، ایجاد تکلیف به رسیدگی برای آن مرجع می‌نماید و آن مرجع نیز چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند می‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و ناچاراً منجر به حدوث اختلاف و ضرورت وجود مرجع بالاتر جهت حل اختلاف می‌باشد؛ لذا لازمه پذیرش قرار عدم صلاحیت، پذیرش حدوث اختلاف می‌باشد. حال آنکه بین مرجع عالی و تالی، حدوث اختلاف منتقی است به علاوه اینکه تصریح ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر تشکیل دادسرای عمومی و انقلاب در معیت دادگاه حوزه قضایی هر شهرستان نیز موضوعیت صدور قرار عدم صلاحیت از دادسرا به دادگاه و بالعکس را منتفی می‌سازد. مفاد مواد 306، 304 و ماده 265 قانون مرقوم نیز حاکی از ارسال مستقیم و بدون دخالت پرونده‌های مربوطه می‌باشد؛ لذا ارسال پرونده با دستور به دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان درست می‌باشد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه به موجب ماده 337 آیین دادرسی کیفری در جرایم موضوع ماده 302 این قانون رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان موبوط، انجام وظیفه می‌نماید؛ کلیه اقدامات وی به مثابه همان اقدامات بازپرس شهرستان می‌باشد؛ لذا باید در خصوص موضوع قرار صادر کند و نمی‌تواند با دستور پرونده را ارسال کند و این نظر استناد قانونی ندارد. چراکه در خصوص پرونده‌های منافی عفت نیز قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود و رویه نیز این نظر را تایید می‌نماید و با توجه به اینکه موضوع از موارد ماده فوق است؛ لذا اظهارنظر دادستان شهرستان نیز نیاز می‌باشد. مضاف بر مطالب فوق از اطلاق ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری نیز این نظر استفاده می‌گردد.

منبع
برچسب‌ها