بدون عنوان

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/01

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی ه.، م. ص.ز. و غیره با وکالت م. و علی هر دو خ.الف. به طرفیت الف. ن. و ع. ص.ز. ؛ با توجه به عدم رفع نقض در موعد قانونی علی هذا به استناد به ماده تبصره 2 ماده 339 ق.آ.د.م قرار رد تجدیدنظرخواهی ایشان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری ملارد- محمدمهدی بحرینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/23

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف.، م.، ه. و ب. همگی ص.ز. به طرفیت الف. ن. و ع. ص.ز. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/4/1 صادره ازشعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که براساس آن قراررد تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره --- - 93/3/27 به سبب عدم رفع نقص صادرشده بادقت درمحتویات پرونده قطع نظرازآنکه عدم ارایه لایحه تجدیدنظرخواهی حسب ماده 341 قانون آیین دادرسی مدنی نقض دادخواست تلقی نشده ومطابق ماده 345 قانون مرقوم موجب عدم جریان دادخواست تجدیدنظرنمی باشد اساسا در اوراق ثبت شده به شماره های 79 و 80 پرونده لایحه تجدیدنظر وکلای وقت تجدیدنظرخواهان‌ها ارایه وثبت گردیده لهذا صدورقرار تجدیدنظرخواسته موجه نبوده و تجدیدنظرخواهی وارد است ودادگاه به استناد بنده- ماده 348 وماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرارتجدیدنظرخواسته پرونده را جهت تکمیل به مرجع محترم بدوی اعاده می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی

منبع
برچسب‌ها