دعوی تغییر نام کوچک

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تغییر نام کوچک از حیث جنس اناث به ذکور از مسایلی است که واجد آثار حقوقی است؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است.

رای خلاصه جریان پرونده

در این پرونده ف. م. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان.... دادخواستی به خواسته تغییر نام و جنسیت از خانم به آقا با مشخصات آ. م. تقدیم دادگاه‌های حقوقی ج. کرده است که شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان مذکور به موجب قرار شماره --- -- 1393/11/01 ضمن نفی صلاحیت خویش با توجه به بند 5 ماده 3 قانون ثبت احوال موضوع را در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال دانسته و به شایستگی آن هیات اظهار نظر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است. مفاد قرار هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعلام عدم صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ج. به اعتبار شایستگی هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال راجع به دادخواست ف. م. به خواسته تغییر نام از ف. به آ. و تغییر جنسیت از خانم به آقا به شرحی که در قرار مذکور بازتاب یافته است با توجه به اینکه تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس «اناث به ذکور» از مسایلی است که واجد آثار حقوقی است و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج است با استناد به رای وحدت رویه شماره 504 -- 1366/02/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابراین قرار مذکور نقض و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهوی قانونی به مرجع ارسال کننده اعاده می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - غلامحسین حیدری

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها