نظریه مشورتی شماره 7/1401/132 مورخ 1401/05/01

تاریخ نظریه: 1401/05/01
شماره نظریه: 7/1401/132
شماره پرونده: 1401-1/12-132 ح

استعلام:

همانطور که مسحضرید حسب بند اول بخشنامه شماره 9000/6394/100مورخ 98/05/28 ریاست محترم قوه قضاییه،در خصوص پرونده های ارسالی دادسرا و دادگاه به شورای حل اختلاف جهت میانجی‌گری که منجر به صلح و سازش می‌شوند، باید مراتب سازش در صورتجلسه تنظیم و پرونده در شورای حل اختلاف بایگانی شوند. از طرفی ماده 15 دستورالعمل ساماندهی پرونده‌های بایگانی راکد اشعار می‌دارد چنانچه پرونده‌ای در بایگانی راکد بدون دستور قضایی بایگانی شده و مشمول مرور زمان نشده باشد باید جهت ادامه رسیدگی به مرجع قانونی اعاده گردد. لذا نظر به این‌که شعب صلح و سازش شورای حل اختلاف فاقد مقام قضایی است، خواهشمند است در خصوص موارد ذیل امر به ارشاد بفرمایید: اولاً، آیا این پرونده‌ها باید جهت ادامه رسیدگی{و صدور قرار موقوفی تعقیب} به دادسرا ارسال شوند یا علیرغم صراحت ماده 15 دستور العمل مبنی بر اعاده پرونده به مرجع قانون جهت رسیدگی، کماکان بدون تصمیم قضایی در بایگانی راکد شورای حل اختلاف نگهداری شوند؟ ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، مدت زمان نگهداری فیزیکی آن‌ها در بایگانی شورا چه میزان می‌باشد؟ توضیح این‌که در دستور العمل ساماندهی برای این دسته از پرونده‌ها و زمان نگهداری پیش‌بینی نشده و نگهداری 15 ساله آن‌ها نیز (بنده دستور العمل ساماندهی) با توجه به قابل گذشت بودن جرایم و فضای محدود بایگانی رایگانی امری نامتعارف است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق مواد 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، باید قرار موقوفی پیگرد صادر شود و حصول گذشت در شورای حل اختلاف، نافی تکلیف قانونی مرجع قضایی نیست؛ ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز مبین همین معناست.

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها