نظریه مشورتی شماره 7/96/420 مورخ 1396/02/23

تاریخ نظریه: 1396/02/23
شماره نظریه: 7/96/420
شماره پرونده: 59-66-32

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

از آنجا که هیئت‌ها و کمیسیون‌هایی که در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 ذکر شده‌اند، تمثیلی‌اند و حصری نمی‌باشند و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها نیز از مصادیق مراجع مذکور در بند 2 ماده قانونی یاد شده می‌باشد، لذا مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و صدر بند 1 و بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد؛ بدین توضیح که اشخاص حقوقی حقوق عمومی که به موجب شق الف وب بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌توان علیه آن‌ها در دیوان عدالت اداری شکایت کرد، حق اعتراض و دادخواهی نسبت به آراء هیئت‌ها و کمیسیون‌های موضوع بند 2 ماده 10 قانون اخیرالذکر را در مرجع صدرالاشاره ندارند و چنانچه، سازمان‌های دولتی نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها معترض باشند، با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 699 مورخ 22/3/86، مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض، محاکم دادگستری هستند.

منبع