نفقه زن در صورت عدم تمکین او به لحاظ نداشتن امنیت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1382/01/28
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

نفقه زن در صورت عدم تمکین او به لحاظ نداشتن امنیت

پرسش

اگر زن به دلایل نداشتن امنیت و یا ضررهای جسمی و روحی با حکم دادگاه مبنی بر صدور حکم عدم تمکین، از زوج تمکین نکند آیا مستحق نفقه است؟ آیا زوج قابل تعقیب کیفری است؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 1115 قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای او باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند، و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام‌که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه برعهده شوهر خواهد بود لیکن به‌ لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعقیب کیفری زوج به ‌علت ترک انفاق منوط به تمکین زن است، با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار قانونی، زوج قابل تعقیب کیفری نیست.

نظر اتفاقی

چون زوجه به دلایل موجه و با حکم دادگاه تمکین نکرده باشد برابر ماده 1115 قانون مدنی نفقه زوجه به‌ عهده زوج است و زن مستحق نفقه است ولی زوج قابل تعقیب کیفری نیست در نتیجه زوجه می‌تواند با تقدیم دادخواست مطالبه نفقه را بکند.

منبع
برچسب‌ها