رای شماره 144 مورخ 1383/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 305/78

شاکی:آقای حسن سهرابی قره تپه

موضوع:اعتراض به آراء صادره از شعب 2 و 8 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 14 تیر 1383

شماره دادنامه: 144

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی با اعلام ایراد نسبت به احتساب مدت اضافه‌کاری از جانب شرکت مخابرات بهشهر و اعلام سابقه در این خصوص در شعب 2 و 8 دیوان از هیات عمومی دیوان خواستار رسیدگی شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به وظایف و مسئولیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به شرح مقرر در قانون دیوان عدالت اداری و آیین‌دادرسی دیوان موضوع اعتراض نسبت به آراء قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نیست.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع